bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 18% ALKOHOLU

Podstawa prawna:

1) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (Dz. U. poz. 739).

Opis sprawy/osoby zainteresowane:

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców posiadających siedziby na terenie województwa podkarpackiego, zainteresowanych otrzymaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, przy czym przez obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy rozumieć zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia.

Zezwolenia są wydawane oddzielnie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo i napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Zezwolenia są wydawane – na wniosek przedsiębiorcy zainteresowanego uzyskaniem zezwolenia na wybrany rodzaj napojów alkoholowych – w formie decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Zezwolenia są wydawane na czas oznaczony – nie dłuższy niż dwa lata.

Wymagane dokumenty:

  1. Wnioski:

1) wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem – formularz do pobrania,

2) wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa – formularz do pobrania.

  1. Załączniki:

1) umowa spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,
3) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,
4) zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinia odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,
6) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane,
7) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty:

1. Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia:

Wysokość opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży napojów alkoholowych (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) w roku poprzednim.

W przypadku przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł – opłata wynosi 4.000 zł.

W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł – opłata za wydanie zezwolenia wynosi 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

2. Wysokość innych opłat:

1) za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej liczbę tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach – opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,
2) za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach – opłata wynosi 200 zł,
3) za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu – opłata wynosi 1.000 zł,
4) za wydanie duplikatu zezwolenia – opłata wynosi 50 zł.

3. Termin i sposób wnoszenia opłat:

Opłaty są wnoszone przed wydaniem zezwolenia na rachunek organu wydającego zezwolenie, tj.:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nr 38 1020 4391 0000 6302 0159 0116
w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z dopiskiem: opłata za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (doprecyzować rodzaj napojów alkoholowych) albo innym wskazującym przedmiot, w związku z którym wniesiono opłatę.

Sposób składania dokumentów:

1) korespondencyjnie pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

2) osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Departament Organizacyjno-Prawny - Kancelaria ogólna
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 334, tel. 17 747 68 46.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu załatwia się zgodnie z art. 35 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, składane za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE OBROTU HURTOWEGO W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI:
 
1) przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni – propozycja formularza do pobrania,
2) sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
3) prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
4) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,
6) niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
7) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
8) zgłaszanie marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
9) przestrzeganie innych warunków określonych przepisami prawa.
 
Podmiot posiadający zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu ma obowiązek przekazywania deklaracji zapasów win do Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Zgodnie z art. 86 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859 z późn. zm.), niezłożenie w terminie przedmiotowej deklaracji, tj. do dnia 31 sierpnia każdego roku, podlega karze grzywny, a postępowanie w tej sprawie prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Informacje i wzór formularza dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl w zakładce "Wsparcie rynkowe" - "Wino" - "Deklaracje składane przez uczestników rynku wina".

Autor opracowania:
Renata Midura, podinspektor.
Data wytworzenia informacji: 13.05.2005 r.

Wprowadził(a):
Renata Midura
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a):
Tomasz Ciechanowski

Opublikowano: 19.03.2013 r.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-piwo-2018-05-25.doc)wniosek do 4,5%36 kB
Pobierz plik (wniosek-wino-2018-05-25.doc)wniosek 4,5%-18%36 kB
Pobierz plik (info_wielkosc_13_08_2013.doc)info - wielkość29 kB
Pobierz plik (wniosek_wyprzedaz_2015_05_19.doc)wyprzedaz32 kB