bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie skupu maku i/lub konopii włóknistych

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SKUPU MAKU I/LUB KONOPII WŁÓKNISTYCH

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224, z późn. zm.),

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.),

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).

 

Opis sprawy:

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie wniosku.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia, powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;

3) adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu;

4) informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

  1. oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  2. zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 125,00 zł, którą należy uiścić na konto:

 

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
PKO BP S.A. O/RZESZÓW
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie skupu maku i konopi włóknistych załatwia się w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Oddział rolnictwa i rozwoju wsi
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

Sposób składania dokumentów:

 

1. Korespondencyjnie pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

2. Osobiście:


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
Kancelaria ogólna (parter)
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 401 (IV piętro), tel. 17 747 63 40.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.