bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji określają przepisy ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.).

Przepisy ustawy stosuje się do:
• pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju,
• pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia,
• odpadów powstałych z pojazdów.

Obowiązki wprowadzających pojazdy:
Wprowadzającym pojazd zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy jest przedsiębiorca który jest producentem pojazdu lub przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.

Przepisy nakładają na podmioty prowadzące działalność w zakresie wprowadzania na rynek pojazdów obowiązek zapewnienia i finansowania sieci zbierania wycofanych z użytkowania pojazdów.

Wprowadzający do 1000 pojazdów rocznie są zobowiązani do zapewnienia sieci obejmującej co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Wprowadzający powyżej 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany do zapewnienia sieci obejmującej co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach w każdym województwie.

W przypadku nie zrealizowania obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów wprowadzający jest zobowiązany do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.
Opłatę za brak sieci należy wpłacić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty za brak sieci oraz obowiązków wprowadzających pojazdy znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu:
Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stacja demontażu to zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności:
• usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych,
• wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
• wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.
Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów są zobowiązani do:
• prowadzenia ewidencji zaświadczeń o demontażu pojazdu, wydanych przez prowadzącego stację demontażu i przedsiębiorcę prowadzącego punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę,
• prowadzenia ewidencji zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wydanych przez prowadzącego stację demontażu i przedsiębiorcę prowadzącego punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę,
• prowadzenia ewidencji zaświadczeń potwierdzających odzysk i recykling, przekazanych przez przedsiębiorców prowadzących odzysk lub recykling,
• sporządzenia rocznego sprawozdanie zawierające informacje o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
• osiągania poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie osiągnął wymaganych poziomów odzysku i recyklingu jest obowiązany do obliczenia i uiszczenia bez wezwania opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu wynosi:
• 0,05 zł za każdy kilogram masy odpadów niezbędnej do osiągniecia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje nie więcej niż 5%,
• 0,1 za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje więcej niż 5%
Oplata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana na rachunek bankowy Urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.
Do opłat za lata poprzednie do 2015 włącznie stosuje się przepisy dotychczasowe (w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.).

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ww. ustawy.
Nr rachunku bankowego:

Województwo Podkarpackie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Nr: 62 1020 4391 0000 6002 0167 4415

UWAGA: Informacje pojazdach wycofanych z eksploatacji, w tym o rodzajach sprawozdań, terminach i miejscu ich przekazywania dostępne są na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-pouzytkowe/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji/zmiany-przepisow-dotyczace-wprowadzania-pojazdow-na-terytorium-polski/

 

Wytworzył

Bogusław Kielar

Data wytworzenia

2018-03-07

Opublikował w BIP

Bogusław Kielar

Data opublikowania

2018-03-07