bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorcze zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych

Posiadacz odpadów (art. 3 ust. 1. pkt 19 ustawy o odpadach):

• Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Wytwórca odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach):• Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz

• Każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Obowiązek ewidencji: Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej 
i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Ewidencja odpadów jest prowadzona z zastosowaniem karty ewidencji odpadów odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz/lub karty przekazania odpadu.

• wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz.1973, (Wersja do edycji).

• katalog odpadów rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów Dz.U. z 2014 r. poz. 1923 r.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy (art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach):
1. Wytwórców:

• odpadów komunalnych;

• odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
2. Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne.

3. Podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych
w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych, urzędach
i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów).

4. Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do:

• Sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wzory

• Sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych wzory

Termin i miejsce składania sprawozdań

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdania, o których mowa powyżej, składają go w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zgodnie z art. 237 oraz art. 237a ustawy o odpadach podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75 tej ustawy, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach - Dz. U. z 2010 roku, Nr 185, poz. 1243) sporządzają i składają je za lata 2012–2014 oraz 2015-2017, stosując przepisy dotychczasowe.

UWAGA: Kto wbrew obowiązkowi nie sporządza i nie przekazuje zbiorczych zestawień danych (...) lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art.180a tejże ustawy.

Zgodnie z art. 234 ust. 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 roku odpadach, Rejestr oraz Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 roku. Minister Środowiska ogłosi w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących opakowaniami.