bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów i plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 r., poz. 155, ze zm.) Egzaminatorem jest osoba, która:

 

 1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

 2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:

a)  prawo jazdy właściwej kategorii lub

b)  pozwolenie na kierowanie tramwajem;

 2a) ukończyła 23 lata;

 3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;

 4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;

 5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;

 6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;

 7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

 8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;

 9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b)  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c)  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e)  przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

f)  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

 10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

W celu spełnienia wymogu określonego w pkt 7 ww. artykułu, należy przed przystąpieniem do egzaminu złożyć do Marszałka Województwa wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów wraz z załącznikami.

Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów do pobrania poniżej.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

  1. dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  2. zaświadczenie o niekaralności,
  3. dokument potwierdzający posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu,
  4. orzeczenie (zaświadczenie) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
  5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
  6. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
  7. dowód wpłaty za egzamin (poniżej w załączniku informacje dotyczące wysokości opłat, nr konta itp.)

Termin składania wniosków to najpóźniej 28 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

O zakwalifikowaniu na egzamin decyduje kolejność składania wniosków.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

 

lub osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów, piętro III, pok. 323 lub 306

 

Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów na 2016 rok w załączniku.

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Barczak

tel. 17-747-66-39