bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

1. PODSTAWA PRAWNA:

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Kontakt: pokój 112A
tel. (0-17) 747-66-17, fax: (0-17) 747-66-01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Warunki ogólne

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych, określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Jest to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych w ustawie o usługach turystycznych. Działalność ta wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy oraz po złożeniu przez niego oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.

Przedsiębiorcą w myśl przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jest osoba fizyczna , osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Status przedsiębiorcy posiadają także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.

Natomiast w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę i prowadzącego działalność organizatora turystyki na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który nie utworzył oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierza organizować imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wybrany przez niego marszałek.

Warunki wynikające z ustawy o usługach turystycznych, które przedsiębiorca musi spełniać ubiegając się o wpis do rejestru:

A. Przedstawić na wypadek swojej niewypłacalności dowód zapewnienia:

  • pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku ,gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także

  • zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także

  • zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu przez:

a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub
c) przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy.

Przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej jest zobowiązany przedstawić zabezpieczenie finansowe w formie, która jest uznawana w państwie, w którym posiada on siedzibę.

W wypadku gdy równoważność przedstawionego zabezpieczenia finansowego ww. przedsiębiorcy zagranicznego jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia, wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dokumenty zabezpieczenia finansowego są sformułowane w języku obcym, należy dołączyć do nich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek o dokonanie wpisu

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności gospodarczej regulowanej w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych stosownie do art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych winien zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - adres jego zamieszkania,
2) numer identyfikacji podatkowej NIP,
3) określenie przedmiotu działalności ,
4) określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności:
5) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów,
6) imiona i nazwiska , osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów.

Do wniosku przedsiębiorca dołącza oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy lub oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy (dotyczy przedsiębiorców zamierzających wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy) lub zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 5 ust.1a ww. ustawy wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (dotyczy przedsiębiorców zagranicznych posiadających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie utworzyli oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą oraz ,że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych."

Oświadczenie winno także zawierać nazwę firmy przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Ponadto do wniosku przedsiębiorca dołącza oryginał dowodu wniesienia należnej opłaty skarbowej w wysokości 355 zł. (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Opłaty skarbowe

Od dokonania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stawka należnej opłaty skarbowej wynosi - 355 zł na konto:

Urzędu Miasta Rzeszowa
PEKAO S.A. O/Rzeszów
nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie do rejestru
organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców dokonanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Potwierdzeniem wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenia usług turystycznych jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 Tryb odwołaczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczeniu usług turystycznych jest zobowiązany składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które je podpisały, odpisy kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej; przedsiębiorcy zaprzestający działalności gospodarczej są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej). Wówczas należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

 

Zawieszenie wykonywania działalności organizatora turystyki
i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług  turystycznego

Przedsiębiorca wykonujący działalność organizatora turystyki i/lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług  turystycznego może zawiesić wykonywanie tej działalności (tylko przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników). O zawieszeniu wykonywania ww. działalności, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie marszałka województwa w terminie 7 dni od dnia zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania ww. działalności.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres krótszy niż 24 miesiące, przedsiębiorca może przedłużyć ten okres łącznie do 24 miesięcy.

Zawieszenie przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązania się z umów zawartych z klientami w okresie przed zawieszeniem działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

W wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, po upływie okresu zawieszenia organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru.

Zmiana we wpisie  do rejestru organizatorów turystyki
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wraz z oświadczeniem o treści zawartej w art. 7 ust 4 i 5 ustawy o usługach turystycznych. 
Do wniosku o zmianę:

 

1. siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, 
2. nazwy przedsiębiorcy 
3. przedmiotu działalności lub zakresu terytorialnego, 
4. spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego,

 

należy dołączyć oryginał lub potwierdzony przez podmiot, który je podpisał - odpis umowy gwarancji lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów z aktualnymi danymi (lub aneksy do aktualnych umów)

 

Do wniosku o rozszerzenie:

 

1. przedmiotu działalności, 
2. zakresu terytorialnego działalności,

 

należy dołączyć oryginał lub potwierdzony przez podmiot, który je podpisał odpis umowy gwarancji lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów z aktualnymi danymi (lub aneksy do tych umów) oraz oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie rozszerzenia działalności.

 

4. OPŁATY

 

Za dokonanie rozszerzenia zakresu działalności i pozostałe zmiany 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Wykreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej, której wydanie podlega opłacie skarbowej 10 zł.

 

Obowiązek wniesienia tej opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w rejestrze. Opłatę należy uiścić na rachunek:

 

 Urzędu Miasta Rzeszowa Bank Pekao S.A. O/Rzeszów 
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
(dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku)

 

5.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami 

 

6. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie dotyczy 

 

7. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 7 ust. 8c ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 1553 z późń. zm.)

 

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz.1334), każdy podmiot, będący organizatorem turystyki i pośrednikiem turystycznym od listopada 2016 roku, zobowiązany będzie do odprowadzania na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składki od każdego klienta objętego umową o imprezę turystyczną. Wysokość składki zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki, w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i uiszczana będzie w terminie do 21. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który składana będzie deklaracja i obliczana składka.

Ustawodawca przewidział, że niewywiązywanie się z obowiązku terminowego uiszczania składki oraz składania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracji, obwarowane jest sankcją wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat. Wykreślenia przedsiębiorcy dokonuje właściwy marszałek województwa z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz.1334), wszyscy organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni mający siedzibę (lub oddział w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego) na terytorium Polski, zobowiązani będą m.in. terminowo składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje zawierające:

  • wyliczenie wysokości należnej składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
  • liczbę i rodzaj zawartych w danym miesiącu umów o świadczenie usług turystycznych,
  • liczbę klientów objętych umowami zawartymi w danym miesiącu,
  • informacje o zabezpieczeniach finansowych oraz o podmiotach ich udzielających, do których mogą być składane roszczenia w okresie, za jaki jest składana deklaracja,
  • informację na temat liczby klientów, w przypadku których została wniesiona składka na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a impreza turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, a także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez klienta.