bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Prowadzenie pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu

PROWADZENIE PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ, W KTÓREJ WYKONYWANE SĄ BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU (BADANIA PSYCHOLOGICZNE PRZEPROWADZANE W CELU USTALENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DO KIEROWANIA POJAZDEM)

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane przez uprawnionego do wykonywania tych badań psychologa w pracowni psychologicznej prowadzonej przez:
1) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
2) jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej - w zakresie badań osób na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
4) jednostkę sektora finansów publicznych.

 

UZYSKIWANIE WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ

Podstawa prawna:

1) art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646),
3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 937).

Opis sprawy/osoby zainteresowane:

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
Marszałek Województwa Podkarpackiego jest organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie województwa podkarpackiego.
Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu pn. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
UWAGA: Wpisy do rejestru, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, zachowują ważność.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (propozycja formularza do pobrania) zawierający następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer jest wymagany,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada,
4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada,
5) oznaczenie i adres pracowni psychologicznej,
6) imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym.

2. Oświadczenie (propozycja formularza do pobrania) następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.

Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

3. Dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru.

Opłaty:

1. Wysokość opłaty za wpis:

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, stanowiąca dochód samorządu województwa, wynosi 400 zł.

2. Termin i sposób wnoszenia opłaty:

Opłaty są wnoszone przed dokonaniem wpisu na rachunek organu prowadzącego rejestr, tj.:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nr 38 1020 4391 0000 6302 0159 0116
w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z dopiskiem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Sposób składania dokumentów:

1) korespondencyjnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

2) osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 334 (tel. 17 747 68 46) i nr 327 (tel. 17 747 68 15).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną załatwia się zgodnie z art. 85b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w terminie 7 dni od dnia wpływu do marszałka województwa wniosku o wpis wraz z załączonym oświadczeniem. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność (nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania; wówczas termin ten biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis).

Tryb odwoławczy:

Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

UZYSKIWANIE WPISU DO EWIDENCJI JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ

Jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostka sektora finansów publicznych mogą prowadzić pracownię psychologiczną w zakresie określonym odpowiednio w art. 83 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy (posiadanie zestawu metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunków lokalowych, gwarantujących wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w metodyce; zatrudnianie co najmniej jednego uprawnionego psychologa).

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, marszałek województwa prowadzi ewidencję ww. jednostek. Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), właściwość miejscową marszałka województwa ustala się według siedziby jednostki, która będzie prowadzić pracownię psychologiczną.

Jednostki te zawiadamiają marszałka województwa o rozpoczęciu działalności pracowni psychologicznych najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

W zawiadomieniu (propozycja formularza do pobrania) określa się:
1) nazwę jednostki oraz oznaczenie jej adresu i siedziby;
2) oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;
3) imiona i nazwiska uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

Po otrzymaniu zawiadomienia marszałek województwa wpisuje ww. jednostki do ewidencji.

 

Informację wytworzyła Renata Midura, podinspektor
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
tel. 17 747 68 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data wytworzenia informacji: 4 marca 2014 r.