bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów

UZYSKIWANIE WPISU DO EWIDENCJI PSYCHOLOGÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU (BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH PRZEPROWADZANYCH W CELU USTALENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DO KIEROWANIA POJAZDEM)

Podstawa prawna:

1) art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 937),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Opis sprawy/osoby zainteresowane:

Informacja jest skierowana do psychologów, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, zainteresowanych ww. wpisem.
Wpisu do ewidencji dokonuje się - na wniosek psychologa - w formie decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Ponadto marszałek województwa:
- wydaje z urzędu psychologowi zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
- nadaje psychologowi numer ewidencyjny.
UWAGA: Wpisy w ewidencji, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, zachowują ważność.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (propozycja formularza do pobrania) zawierający następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
3) adres zamieszkania;
4) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której psycholog wykonuje badania.

2. Dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z którymi uprawnionym psychologiem jest osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

3. Dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji.

Opłaty:

Wysokość, termin i sposób wnoszenia opłaty za wpis do ewidencji:

Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, stanowiąca dochód samorządu województwa, wynosi 40 zł.

Opłaty są wnoszone przed wydaniem decyzji o wpisaniu do ewidencji na rachunek organu prowadzącego ewidencję, tj.:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nr 38 1020 4391 0000 6302 0159 0116
w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z dopiskiem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.

Sposób składania dokumentów:

1) korespondencyjnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

2) osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 334 (tel. 17 747 68 46) i nr 327 (tel. 17 747 68 15).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wpisanie do ewidencji załatwia się zgodnie z art. 35 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (sprawy załatwiane są przez wydanie decyzji, które rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji; sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie wpisania do ewidencji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, składane za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Informację wytworzyła Renata Midura, podinspektor
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
tel. 17 747 68 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data wytworzenia informacji: 4 marca 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-o-wpis-do-eup-2018-05-25.doc)wniosek o wpis do EUP39 kB