bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy

UZYSKIWANIE WPISU DO EWIDENCJI LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH WYKONYWANYCH W CELU USTALENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Podstawa prawna:

1) art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

Opis sprawy/osoby zainteresowane:

Informacja jest skierowana do lekarzy zainteresowanych ww. wpisem.
Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwość miejscową marszałka województwa ustala się według miejsca zamieszkania lekarza.
Wpisu do ewidencji dokonuje się - na wniosek lekarza - w formie decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Ponadto marszałek województwa:
- wydaje lekarzowi zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
- nadaje lekarzowi numer ewidencyjny.
UWAGA: Wpisy w prowadzonym uprzednio przez wojewodę rejestrze uprawnionych lekarzy, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, zachowują ważność.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (propozycja formularza do pobrania) zawierający następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
3) adres zamieszkania;
4) numer prawa wykonywania zawodu;
5) adres jednostki organizacyjnej, w której lekarz przeprowadza badania.

2. Dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, zgodnie z którymi lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:
1) posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
2) posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
3) posiadająca:
a) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
b) inną specjalizację (specjalizację w dziedzinie medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych) i dodatkowe szkolenie (ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie badań lekarskich kierowców);
4) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

3. Dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji.

4. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie.
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Opłaty:

1. Wysokość, termin i sposób wnoszenia opłaty za wpis do ewidencji:

Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, stanowiąca dochód samorządu województwa, wynosi 50 zł.

Opłaty są wnoszone przed wydaniem decyzji o wpisaniu do ewidencji na rachunek organu prowadzącego ewidencję, tj.:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nr 38 1020 4391 0000 6302 0159 0116
w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z dopiskiem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.

2. Wysokość, termin i sposób wnoszenia opłaty skarbowej:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, na wniosek - w wysokości 17 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa lub bezgotówkowo na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
z dopiskiem: opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Sposób składania dokumentów:

1) korespondencyjnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

2) osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 334 (tel. 17 747 68 46) i nr 327 (tel. 17 747 68 15).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wpisanie do ewidencji załatwia się zgodnie z art. 35 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (sprawy załatwiane są przez wydanie decyzji, które rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji; sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie wpisania do ewidencji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, składane za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Informację wytworzyła Renata Midura, podinspektor
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
tel. 17 747 68 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data wytworzenia informacji: 4 marca 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-o-wpis-do-eul-2018-05-25.doc)wniosek o wpis do EUL39 kB