bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 319 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 lutego 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

319/7631/14

13.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

319/7632/14

13.02.2014 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

319/7633/14

13.02.2014 r.

wyrażenia zgody na podjecie dodatkowych zajęć przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na rzecz innego podmiotu.

319/7634/14

13.02.2014 r.

wyrażenia dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

319/7635/14

13.02.2014 r.

wyrażenia dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

319/7636/14

13.02.2014 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie.

319/7637/14

13.02.2014 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej  w Przemyślu.

319/7638/14

13.02.2014 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

319/7639/14

13.02.2014 r.

zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

319/7640/14

13.02.2014 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

319/7641/14

13.02.2014 r.

„Zasad i trybu postępowania  w zakresie dysponowania środkami związanymi   z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.

319/7642/14

13.02.2014 r.

ustanowienia służebności gruntowej.

319/7643/14

13.02.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży  w drodze drugich przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Krośnie.

319/7644/14

13.02.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży  w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej.

319/7645/14

13.02.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży  w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu.

319/7646/14

13.02.2014 r.

zatwierdzenia regulaminu przetargu pisemnego ofertowego na najem lokalu użytkowego.

319/7647/14

13.02.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

319/7648/14

13.02.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji  i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

319/7649/14

13.02.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

319/7650/14

13.02.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

319/7651/14

13.02.2014 r.

zmiany uchwały z dnia 28 stycznia 2014 r. nr 316/7530/14 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa.

319/7652/14

13.02.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 32/386/07  z dnia 17 kwietnia 2007 r., zmienioną Uchwałą Nr 117/2094/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., zmienioną Uchwałą Nr 267/5244/10 z dnia 30 marca 2010r. oraz Uchwałą Nr 7/135/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ustalenia ramowego wzoru wniosku, ramowego wzoru umowy o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz określenia zadań Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

319/7653/14

13.02.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych  w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”.

319/7654/14

13.02.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

319/7655/14

13.02.2014 r.

przeprowadzenia kontroli  w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p.z.o.z.

319/7656/14

13.02.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

319/7657/14

13.02.2014 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2014 roku.

319/7658/14

13.02.2014 r.

upoważnienia do dokonania odbioru końcowego dwuczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem spalinowym typu 218Md wraz z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz sprzętem komputerowym.

319/7659/14

13.02.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

319/7660/14

13.02.2014 r.

umowy użyczenia części projektu PSIM w zakresie Infrastruktury sieciowej, Infrastruktury sprzętowej  i Oprogramowania, Partnerom Projektu.

319/7661/14

13.02.2014 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

319/7662/14

13.02.2014 r.

zawarcia umowy.

319/7663/14

13.02.2014 r.

zawarcia umowy.

319/7664/14

13.02.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

319/7665/14

13.02.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

319/7666/14

13.02.2014 r.

zmiany uchwały Nr 253/4901/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego  2010 r. 

319/7667/14

13.02.2014 r.

zmiany wzoru Umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego tzw. pre-umowy oraz wzoru Decyzji dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego.

319/7668/14

13.02.2014 r.

zmiany uchwały Nr 245/5914/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2013 r.

319/7669/14

13.02.2014 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

319/7670/14

13.02.2014 r.

ogłoszenia naboru projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

319/7671/14

13.02.2014 r.

zwiększenia dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrzu” realizowanego przez Gminę Boguchwała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

319/7672/14

13.02.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 237/5629/13 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozliczania kosztów administracji i zarządzania projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego TARR S.A.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

319/7673/14

13.02.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania, zmiany terminu zakończenia oraz zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji  i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

319/7674/14

13.02.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego oraz zwiększenia dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

319/7675/14

13.02.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r.   w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

319/7676/14

13.02.2014 r.

przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu ratownictwa górskiego.

319/7677/14

13.02.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7631_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7631_14.pdf911 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7632_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7632_14.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7633_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7633_14.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7634_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7634_14.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7635_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7635_14.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7636_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7636_14.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7637_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7637_14.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7638_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7638_14.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7639_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7639_14.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7640_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7640_14.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7641_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7641_14.pdf1153 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7642_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7642_14.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7643_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7643_14.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7644_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7644_14.pdf472 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7645_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7645_14.pdf514 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7646_14.zip)Uchwała_Nr_319_7646_14.zip811 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7647_14.zip)Uchwała_Nr_319_7647_14.zip1994 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7648_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7648_14.pdf1016 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7649_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7649_14.pdf1140 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7650_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7650_14.pdf493 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7651_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7651_14.pdf1795 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7652_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7652_14.pdf3329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7653_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7653_14.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7654_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7654_14.pdf573 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7655_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7655_14.pdf546 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7656_14.zip)Uchwała_Nr_319_7656_14.zip1821 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7657_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7657_14.pdf558 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7658_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7658_14.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7659_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7659_14.pdf550 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7660_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7660_14.pdf1170 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7661_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7661_14.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7662_14.zip)Uchwała_Nr_319_7662_14.zip785 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7663_14.zip)Uchwała_Nr_319_7663_14.zip800 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7664_14.zip)Uchwała_Nr_319_7664_14.zip797 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7665_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7665_14.pdf1215 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7666_14.zip)Uchwała_Nr_319_7666_14.zip3518 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7667_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7667_14.pdf2092 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7668_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7668_14.pdf725 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7669_14.zip)Uchwała_Nr_319_7669_14.zip2535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7670_14.zip)Uchwała_Nr_319_7670_14.zip1348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7671_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7671_14.pdf613 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7672_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7672_14.pdf534 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7673_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7673_14.pdf821 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7674_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7674_14.pdf734 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7675_14.zip)Uchwała_Nr_319_7675_14.zip3130 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7676_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7676_14.pdf516 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_319_7677_14.pdf)Uchwała_Nr_319_7677_14.pdf359 kB