bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 325 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lutego 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

325/7713/14

25.02.2014 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji  w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

325/7714/14

25.02.2014 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji  w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Tradycja” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

325/7715/14

25.02.2014 r.

przyznania stypendium twórczego.

325/7716/14

25.02.2014 r.

ustalenia nowych kierunków kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

325/7717/14

25.02.2014 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke  w Sanoku.

325/7718/14

25.02.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Ramowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

325/7719/14

25.02.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie na lata 2014 - 2020”.

325/7720/14

25.02.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.

325/7721/14

25.02.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020”.

325/7722/14

25.02.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań  z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

325/7723/14

25.02.2014 r.

przyjęcia sprawozdania z działalności w 2013 roku oraz planu działania na rok 2014 Oddziału Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

325/7724/14

25.02.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Rzeszowie w ramach budżetu na 2014 r.

325/7725/14

25.02.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na dokonanie cesji wierzytelności.

325/7726/14

25.02.2014 r.

przeprowadzenia kontroli  w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

325/7727/14

25.02.2014 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

325/7728/14

25.02.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  w Tarnobrzegu.

325/7729/14

25.02.2014 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany kategorii drogi gminnej Nr 119601R ul. Słonecznej w Krośnie na kategorię drogi powiatowej.

325/7730/14

25.02.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację Programów Funkcjonalno – Użytkowych, na wykonanie budowy łączników autostrady A4 z drogą krajową Nr 4.

325/7731/14

25.02.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

325/7732/14

25.02.2014 r.

udostępnienia Operatorowi pojazdu szynowego do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.

325/7733/14

25.02.2014 r.

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.

325/7734/14

25.02.2014 r.

przyznania stypendiów sportowych  w 2014 roku.

325/7735/14

25.02.2014 r.

wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą w sprawie współorganizacji konferencji  pt. „Granica polsko – ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy” w Krasiczynie.

325/7736/14

25.02.2014 r.

przeprowadzenia kontroli  w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

325/7737/14

25.02.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 270/6564/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 września 2013 r.

325/7738/14

25.02.2014 r.

zmiany uchwały Nr 291/7021/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 listopada 2013 r.

325/7739/14

25.02.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4/14 do umowy partnerskiej z dnia 17 listopada 2008 r.

325/7740/14

25.02.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

325/7741/14

25.02.2014 r.

zatwierdzenia Sprawozdania okresowego Instytucji Zarządzającej RPO WP z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za II półrocze 2013 r.

325/7742/14

25.02.2014 r.

zmiany uchwały Nr 135/3065/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 maja 2012 r.

325/7743/14

25.02.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

325/7744/14

25.02.2014 r.

aktualizacji Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2014.

325/7745/14

25.02.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 196/4576/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej  i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

325/7746/14

25.02.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej  i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

325/7747/14

25.02.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej  i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

325/7748/14

25.02.2014 r.

zmiany uchwały nr 40/753/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

325/7749/14

25.02.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

325/7750/14

25.02.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

325/7751/14

25.02.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania, zmiany zakresu rzeczowego oraz wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcucki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

325/7752/14

25.02.2014 r.

wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach osi priorytetowej  V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013 oraz zmiany uchwały nr 225/5368/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmienionej uchwałą nr 225/5915/13 z dnia 28 czerwca 2013 r., uchwałą nr 252/6129/13 z dnia 23 lipca 2013 r. i uchwałą nr 270/6555/13 z dnia 17 września 2013 r.

325/7753/14

25.02.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy  o dofinansowanie projektu.

325/7754/14

25.02.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

325/7755/14

25.02.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

325/7756/14

25.02.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

325/7757/14

25.02.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7713_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7713_14.pdf1939 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7714_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7714_14.pdf1504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7715_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7715_14.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7716_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7716_14.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7717_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7717_14.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7718_14.zip)Uchwała_Nr_325_7718_14.zip1810 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7719_14.zip)Uchwała_Nr_325_7719_14.zip1586 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7720_14.zip)Uchwała_Nr_325_7720_14.zip2311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_7721_14.zip)Uchwała_Nr_352_7721_14.zip2774 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7722_14.zip)Uchwała_Nr_325_7722_14.zip1968 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7723_14.zip)Uchwała_Nr_325_7723_14.zip1178 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7724_14.zip)Uchwała_Nr_325_7724_14.zip1690 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7725_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7725_14.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7726_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7726_14.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7727_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7727_14.pdf808 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7728_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7728_14.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7729_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7729_14.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7730_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7730_14.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7731_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7731_14.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7732_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7732_14.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7733_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7733_14.pdf1626 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7734_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7734_14.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7735_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7735_14.pdf989 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7736_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7736_14.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7737_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7737_14.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7738_14.zip)Uchwała_Nr_325_7738_14.zip1710 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7739_14.zip)Uchwała_Nr_325_7739_14.zip539 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7740_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7740_14.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7741_14.zip)Uchwała_Nr_325_7741_14.zip1463 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7742_14.zip)Uchwała_Nr_325_7742_14.zip527 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7743_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7743_14.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7744_14.zip)Uchwała_Nr_325_7744_14.zip1434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7745_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7745_14.pdf1275 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7746_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7746_14.pdf749 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7747_14.zip)Uchwała_Nr_325_7747_14.zip2803 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7748_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7748_14.pdf1477 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7749_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7749_14.pdf792 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7750_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7750_14.pdf794 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7751_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7751_14.pdf900 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7752_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7752_14.pdf3416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7753_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7753_14.pdf866 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7754_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7754_14.pdf742 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7755_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7755_14.pdf723 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7756_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7756_14.pdf550 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_325_7757_14.pdf)Uchwała_Nr_325_7757_14.pdf1966 kB