bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 328 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 marca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

328/7805/14

11.03.2014 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „2014 - Rok Rodziny Ulmów” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

328/7806/14

11.03.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

328/7807/14

11.03.2014 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie.

328/7808/14

11.03.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

328/7809/14

11.03.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych.

328/7810/14

11.03.2014 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007–2013 na 2014 rok.

328/7811/14

11.03.2014 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych  spółkom wodnym w 2014 roku.

328/7812/14

11.03.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”.

328/7813/14

11.03.2014 r.

udzielenia upoważnienia.

328/7814/14

11.03.2014 r.

upoważnienia.

328/7815/14

11.03.2014 r.

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

328/7816/14

11.03.2014 r.

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

328/7817/14

11.03.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

328/7818/14

11.03.2014 r.

zmiany uchwały w wprawie udzielenia pełnomocnictwa.

328/7819/14

11.03.2014 r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok.

328/7820/14

11.03.2014 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup i przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

328/7821/14

11.03.2014 r.

wyrażenia zgody dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na zakup aparatu ultrasonograficznego /usg/.

328/7822/14

11.03.2014 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

328/7823/14

11.03.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 321/7699/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

328/7824/14

11.03.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 325/7735/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą w sprawie współorganizacji konferencji pt. „Granica polsko – ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy” w Krasiczynie.

328/7825/14

11.03.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

328/7826/14

11.03.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dębica.

328/7827/14

11.03.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

328/7828/14

11.03.2014 r.

pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Województwa z wnioskiem o rejestrację pojazdu kolejowego typu 218 Md, serii SA 134-029.

328/7829/14

11.03.2014 r.

rekomendacji wyboru wariantu linii komunikacyjnych użyteczności publicznej zawartych w projekcie pn. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego.

328/7830/14

11.03.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań odnów dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego w 2014 roku.

328/7831/14

11.03.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku.

328/7832/14

11.03.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku.

328/7833/14

11.03.2014 r.

przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

328/7834/14

11.03.2014 r.

udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

328/7835/14

11.03.2014 r.

ustanowienia zespołu eksperckiego.

328/7836/14

11.03.2014 r.

przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

328/7837/14

11.03.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 295/7149/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowych usług szkoleniowo-doradczych dla MŚP poprzez przebudowę i modernizację budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

328/7838/14

11.03.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

328/7839/14

11.03.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

328/7840/14

11.03.2014 r.

wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji” z dnia 27 stycznia 2014 r. zawartej z Politechniką Rzeszowską.

328/7841/14

11.03.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

328/7842/14

11.03.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

328/7843/14

11.03.2014 r.

zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2014 r.

328/7844/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Ropczyce ulica Masarska, Ropczyce ulica Robotnicza, Lubzina- Brzezówka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ropczyce – Paszczyna.

328/7845/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przemyśl oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przemyśl.

328/7846/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radomyśl Wielki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radomyśl Wielki.

328/7847/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jedlicze oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jedlicze.

328/7848/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Horyniec – Zdrój.

328/7849/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Tuczempy i propozycji planu aglomeracji Kostków.

328/7850/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wielopole Skrzyńskie.

328/7851/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Bojanów.

328/7852/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wiązownica.

328/7853/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Laszki.

328/7854/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Pilzno i propozycji planu aglomeracji Jaworze - Bielowy.

328/7855/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wola Roźwienicka.

328/7856/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Sieniawa.

328/7857/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Ostrów.

328/7858/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Rymanów.

328/7859/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Sanok.

328/7860/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

328/7861/14

11.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7805_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7805_14.pdf934 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7806_14.zip)Uchwała_Nr_328_7806_14.zip1060 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7807_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7807_14.pdf857 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7808_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7808_14.pdf965 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7809_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7809_14.pdf740 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7810_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7810_14.pdf492 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7811_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7811_14.pdf979 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7812_14.zip)Uchwała_Nr_328_7812_14.zip2218 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7813_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7813_14.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7814_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7814_14.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7815_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7815_14.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7816_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7816_14.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7817_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7817_14.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7818_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7818_14.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7819_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7819_14.pdf3349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7820_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7820_14.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7821_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7821_14.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7822_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7822_14.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7823_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7823_14.pdf1260 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7824_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7824_14.pdf1065 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7825_14.zip)Uchwała_Nr_328_7825_14.zip1587 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7826_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7826_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7827_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7827_14.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7828_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7828_14.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7829_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7829_14.pdf1187 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7830_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7830_14.pdf587 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7831_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7831_14.pdf630 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7832_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7832_14.pdf776 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7833_14.zip)Uchwała_Nr_328_7833_14.zip4018 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7834_14.zip)Uchwała_Nr_328_7834_14.zip975 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7835_14.zip)Uchwała_Nr_328_7835_14.zip1220 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7836_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7836_14.pdf580 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7837_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7837_14.pdf819 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7838_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7838_14.pdf650 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7839_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7839_14.pdf712 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7840_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7840_14.pdf964 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7841_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7841_14.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7842_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7842_14.pdf535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7843_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7843_14.pdf608 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7844_14.zip)Uchwała_Nr_328_7844_14.zip1362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7845_14.zip)Uchwała_Nr_328_7845_14.zip6149 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7846_14.zip)Uchwała_Nr_328_7846_14.zip5488 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7847_14.zip)Uchwała_Nr_328_7847_14.zip1163 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7848_14.zip)Uchwała_Nr_328_7848_14.zip2307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7849_14.zip)Uchwała_Nr_328_7849_14.zip10056 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7850_14.zip)Uchwała_Nr_328_7850_14.zip2302 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7851_14.zip)Uchwała_Nr_328_7851_14.zip1953 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7852_14.zip)Uchwała_Nr_328_7852_14.zip1949 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7853_14.zip)Uchwała_Nr_328_7853_14.zip2906 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7854_14.zip)Uchwała_Nr_328_7854_14.zip3750 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7855_14.zip)Uchwała_Nr_328_7855_14.zip2682 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7856_14.zip)Uchwała_Nr_328_7856_14.zip10188 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7857_14.zip)Uchwała_Nr_328_7857_14.zip1636 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7858_14.zip)Uchwała_Nr_328_7858_14.zip5717 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7859_14.zip)Uchwała_Nr_328_7859_14.zip15004 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7860_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7860_14.pdf594 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_328_7861_14.pdf)Uchwała_Nr_328_7861_14.pdf719 kB