bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 331 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 marca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

331/7901/14

25.03.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie.

331/7902/14

25.03.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

331/7903/14

25.03.2014 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

331/7904/14

25.03.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

331/7905/14

25.03.2014 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

331/7906/14

25.03.2014 r.

przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2013.

331/7907/14

25.03.2014 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych do komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

331/7908/14

25.03.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

331/7909/14

25.03.2014 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2014 rok.

331/7910/14

25.03.2014 r.

rozwiązania umowy.

331/7911/14

25.03.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

331/7912/14

25.03.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

331/7913/14

25.03.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

331/7914/14

25.03.2014 r.

zmiany uchwały.

331/7915/14

25.03.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

331/7916/14

25.03.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

331/7917/14

25.03.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na nabycie automatycznego analizatora biochemicznego.

331/7918/14

25.03.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

331/7919/14

25.03.2014 r.

nieodpłatnego przekazania barier energochłonnych na rzecz Powiatu Sanockiego.

331/7920/14

25.03.2014 r.

nieodpłatnego przekazania barier energochłonnych na rzecz Miasta i Gminy Zagórz.

331/7921/14

25.03.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

331/7922/14

25.03.2014 r.

przekazania na rzecz Gminy Krzeszów oświetlenia mostu na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów – Cieszanów w miejscowości Krzeszów.

331/7923/14

25.03.2014 r.

zwiększenia wydatków, unieważnienia postępowań przetargowych oraz wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian przy realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”.

331/7924/14

25.03.2014 r.

zmieniająca Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 328/7829/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rekomendacji wyboru wariantu linii komunikacyjnych użyteczności publicznej zawartych w projekcie pn. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego.

331/7925/14

25.03.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

331/7926/14

25.03.2014 r.

wspólnej organizacji targów Doliny Lotniczej „Aviation Valley Expo Day/B2B meetings” 2014.

331/7927/14

25.03.2014 r.

zawarcia umowy dotacyjnej.

331/7928/14

25.03.2014 r.

zatwierdzenia Informacji rocznej w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2013.

331/7929/14

25.03.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

331/7930/14

25.03.2014 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  I osi priorytetowej Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór 2013.

331/7931/14

25.03.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

331/7932/14

25.03.2014 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminów związanych z realizacją projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

331/7933/14

25.03.2014 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w procedurze standardowej w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

331/7934/14

25.03.2014 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w procedurze standardowej w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

331/7935/14

25.03.2014 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

331/7936/14

25.03.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

331/7937/14

25.03.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2015 - 2017.

331/7938/14

25.03.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

331/7939/14

25.03.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

331/7940/14

25.03.2014 r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.

331/7941/14

25.03.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

331/7942/14

25.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.