bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 333 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 1 kwietnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

333/7945/14

01.04.2014 r.

powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014.

333/7946/14

01.04.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014.

333/7947/14

01.04.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

333/7948/14

01.04.2014 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

333/7949/14

01.04.2014 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

333/7950/14

01.04.2014 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

333/7951/14

01.04.2014 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

333/7952/14

01.04.2014 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

333/7953/14

01.04.2014 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

333/7954/14

01.04.2014 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

333/7955/14

01.04.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 328/7807/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie.

333/7956/14

01.04.2014 r.

zbycia nieruchomości położonych w Jasionce i Tajęcinie gmina Trzebownisko, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

333/7957/14

01.04.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

333/7958/14

01.04.2014 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

333/7959/14

01.04.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

333/7960/14

01.04.2014 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok oraz w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

333/7961/14

01.04.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

333/7962/14

01.04.2014 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2014 roku zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

333/7963/14

01.04.2014 r.

przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.

333/7964/14

01.04.2014 r.

przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

333/7965/14

01.04.2014 r.

zmiany uchwały Nr 36/675/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2011 r.

333/7966/14

01.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

333/7967/14

01.04.2014 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

333/7968/14

01.04.2014 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

333/7969/14

01.04.2014 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

333/7970/14

01.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów - celem wspólnej organizacji targów IL BERLIN AIR SHOW 2014.

333/7971/14

01.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dwustronnej.

333/7972/14

01.04.2014 r.

uchylenia Uchwały Nr 330/7891/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

333/7973/14

01.04.2014 r.

uchylenia Uchwały Nr 330/7892/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

333/7974/14

01.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

333/7975/14

01.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

333/7976/14

01.04.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

333/7977/14

01.04.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

333/7978/14

01.04.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

333/7879/14

01.04.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

333/7980/14

01.04.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

333/7981/14

01.04.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 325/7736/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

333/7982/14

01.04.2014 r.

wyrażenia zgody na przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych w projekcie kluczowym nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. „Zakład Nauk o Człowieku”, realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

333/7983/14

01.04.2014 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

333/7984/14

01.04.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

333/7985/14

01.04.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

333/7986/14

01.04.2014 r.

powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.

333/7987/14

01.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”.