bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 337 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 15 kwietnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

337/8065/14

15.04.2014 r.

przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa za rok 2013.

337/8066/14

15.04.2014 r.

wyrażenia zgody na umieszczenie na ścianie gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej tablicy upamiętniającej „Katastrofę smoleńską”.

337/8067/14

15.04.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzecich przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Krośnie.

337/8068/14

15.04.2014 r.

przyjęcia darowizny.

337/8069/14

15.04.2014 r.

powołania komisji ds. przygotowania propozycji podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych                   na dotacje celowe dla spółek wodnych w 2014 roku.

337/8070/14

15.04.2014 r.

zmiany uchwały.

337/8071/14

15.04.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

337/8072/14

15.04.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

337/8073/14

15.04.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

337/8074/14

15.04.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 317/7588/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 lutego2014 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2014.

337/8075/14

15.04.2014 r.

upoważnienia do reprezentowania Województwa Podkarpackiego.

337/8076/14

15.04.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

337/8077/14

15.04.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

337/8078/14

15.04.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

337/8079/14

15.04.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

337/8080/14

15.04.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku.

337/8081/14

15.04.2014 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

337/8082/14

15.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

337/8083/14

15.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

337/8084/14

15.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

337/8085/14

15.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

337/8086/14

15.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

337/8087/14

15.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

337/8088/14

15.04.2014 r.

przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

337/8089/14

15.04.2014 r.

zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

337/8090/14

15.04.2014 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP.

337/8091/14

15.04.2014 r.

zasad i wytycznych realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014 – 2020, w tym zasad dotyczących opracowania niezbędnych dokumentów pozwalających uzyskać dofinansowanie na projekty ZIT / RIT.

337/8092/14

15.04.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 270/6564/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 września 2013 r.

337/8093/14

15.04.2014 r.

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

337/8094/14

15.04.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do  11 października 2013 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

337/8095/14

15.04.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

337/8096/14

15.04.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia rzeczowego oraz zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

337/8097/14

15.04.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

337/8098/14

15.04.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

337/8099/14

15.04.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

337/8100/14

15.04.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

337/8101/14

15.04.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

337/8102/14

15.04.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

337/8103/14

15.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń kotłowni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej  w Przemyślu.