http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 342 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2014 r.

[KZ] Adriana Wojdon

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

342/8128/14

23.04.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

342/8129/14

23.04.2014 r.

zmiany uchwały Nr 256/6224/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

342/8130/14

23.04.2014 r.

przyjęcia harmonogramu prac nad Kontraktem Terytorialnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

342/8131/14

23.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 5/14 do umowy partnerskiej z dnia 17 listopada 2008 r.

342/8132/14

23.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów dwustronnych.

342/8133/14

23.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dwustronnej.

342/8134/14

23.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dwustronnej.

342/8135/14

23.04.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego realizacji projektów pn.: „Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących i umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multinanowarstw otrzymanych w procesach PVD” oraz „Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

342/8136/14

23.04.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania                         1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

342/8137/14

23.04.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.