bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 345 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 6 maja 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie 

345/8209/14

06.05.2014 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas konferencji „Region-Gospodarka-Unia”.

345/8210/14

06.05.2014 r.

wyrażenia dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

345/8211/14

06.05.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

345/8212/14

06.05.2014 r.

regulaminu udzielania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego.

345/8213/14

06.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

345/8214/14

06.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

345/8215/14

06.05.2014 r.

wydzierżawienia Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zabudowanej nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Kościuszki 2.

345/8216/14

06.05.2014 r.

przeprowadzenia prezentacji tradycji mleczarstwa i degustacji produktów i wyrobów mleczarskich podczas Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych EKOGALA oraz Imprezy Towarzyszącej „Tradycyjne Smaki Podkarpackie”.

345/8217/14

06.05.2014 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Pucharu Europy na handbike-ach.

345/8218/14

06.05.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na nabycie urządzenia do tympanometrii i otoemisji.

345/8219/14

06.05.2014 r.

wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

345/8220/14

06.05.2014 r.

wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pulmonologii i Chorób Alergicznych Układu Oddechowego w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

345/8221/14

06.05.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

345/8222/14

06.05.2014 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2014r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

345/8223/14

06.05.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

345/8224/14

06.05.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

345/8225/14

06.05.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

345/8226/14

06.05.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

345/8227/14

06.05.2014 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

345/8228/14

06.05.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

345/8229/14

06.05.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

345/8230/14

06.05.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

345/8231/14

06.05.2014 r.

powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - s.p.z.o.z.

345/8232/14

06.05.2014 r.

rozwiązania stosunku pracy nauczyciela dyplomowanego - dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

345/8233/14

06.05.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 343/8140/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Nagród.

345/8234/14

06.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg.

345/8235/14

06.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy dzierżawy zawartej z Firmą POLKOMTEL S.A. przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.