bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie nr 348 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 maja 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

348/8237/14

13.05.2014 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

348/8238/14

13.05.2014 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

348/8239/14

13.05.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

348/8240/14

13.05.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mistrz” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.

348/8241/14

13.05.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie.

348/8242/14

13.05.2014 r.

przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego.

348/8243/14

13.05.2014 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na wydatki majątkowe z budżetu Województwa Podkarpackiego dla szkół wyższych.

348/8244/14

13.05.2014 r.

podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr 334/7994/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/III.85/183/10/U/112/11 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

348/8245/14

13.05.2014 r.

wniesienia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

348/8246/14

13.05.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Solina.

348/8247/14

13.05.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu.

348/8248/14

13.05.2014 r.

zatwierdzenia zmian cennika usług Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

348/8249/14

13.05.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2014.

348/8250/14

13.05.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2013 r.

348/8251/14

13.05.2014 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

348/8252/14

13.05.2014 r.

ustanowienia służebności przesyłu.

348/8253/14

13.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

348/8254/14

13.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

348/8255/14

13.05.2014 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok oraz w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

348/8256/14

13.05.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

348/8257/14

13.05.2014 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2014 r.

348/8258/14

13.05.2014 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2014 r.

348/8259/14

13.05.2014 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas Rzeszowskiego Święta Transplantacji.

348/8260/14

13.05.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

348/8261/14

13.05.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

348/8262/14

13.05.2014 r.

udzielenia upoważnienia.

348/8263/14

13.05.2014 r.

zatwierdzenia czynności dokonanych przez doradcę technicznego.

348/8264/14

13.05.2014 r.

zawarcia umowy na realizacje przedsięwzięcia obejmującego przygotowanie i realizację budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski – realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 ,,Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, odcinek Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111+500 – 133+600”.

348/8265/14

13.05.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

348/8266/14

13.05.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

348/8267/14

13.05.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

348/8268/14

13.05.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

348/8269/14

13.05.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

348/8270/14

13.05.2014 r.

przyjęcia aktualizacji Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

348/8271/14

13.05.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

348/8272/14

13.05.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

348/8273/14

13.05.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

348/8274/14

13.05.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

348/8275/14

13.05.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

348/8276/14

13.05.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

348/8277/14

13.05.2014 r.

przekazania sprawozdania finansowego za 2013 r. Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

348/8278/14

13.05.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

348/8279/14

13.05.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

348/8280/14

13.05.2014 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas obchodów Święta 21 Brygady Strzelców Podhalańskich związanych z XXI rocznicą jej sformowania.

348/8281/14

13.05.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego poprzez zamieszczenie logo Województwa Podkarpackiego na jachcie szkoleniowym.

348/8282/14

13.05.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych poprzez zamieszczenie logo województwa podkarpackiego w filmie dokumentalnym.

348/8283/14

13.05.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XVI Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju w Tenisie Stołowym PRO-FAMILIA CUP 2014 r. we Frysztaku.

348/8284/14

13.05.2014 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

348/8285/14

13.05.2014 r.

wyrażenia zgody na odwołanie zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego.

348/8286/14

13.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Talenty Podkarpacia".

348/8287/14

13.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Zagórz.

348/8288/14

13.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Niwiska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Niwiska.

348/8289/14

13.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rokietnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rokietnica.

348/8290/14

13.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pysznica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pysznica.

348/8291/14

13.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Oleszyce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Oleszyce.

348/8292/14

13.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasło.

348/8293/14

13.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wierzawice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wierzawice.

348/8294/14

13.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

348/8295/14

13.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8237_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8237_14.pdf1559 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8238_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8238_14.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8239_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8239_14.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8240_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8240_14.pdf646 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8241_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8241_14.pdf1012 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8242_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8242_14.pdf279 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8243_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8243_14.pdf845 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8244_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8244_14.pdf571 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8245_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8245_14.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8246_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8246_14.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8247_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8247_14.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8248_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8248_14.pdf875 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8249_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8249_14.pdf1318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8250_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8250_14.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8251_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8251_14.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8252_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8252_14.pdf1210 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8253_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8253_14.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8254_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8254_14.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8255_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8255_14.pdf552 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8256_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8256_14.pdf1153 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8257_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8257_14.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8258_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8258_14.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8259_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8259_14.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8260_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8260_14.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8261_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8261_14.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8262_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8262_14.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8263_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8263_14.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8264_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8264_14.pdf2669 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8265_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8265_14.pdf281 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8266_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8266_14.pdf1373 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8267_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8267_14.pdf1078 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8268_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8268_14.pdf1288 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8269_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8269_14.pdf1719 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_347_8270_14.zip)Uchwała_Nr_347_8270_14.zip3589 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8271_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8271_14.pdf820 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8272_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8272_14.pdf967 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8273_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8273_14.pdf646 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8274_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8274_14.pdf653 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8275_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8275_14.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8276_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8276_14.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8277_14.zip)Uchwała_Nr_348_8277_14.zip16972 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8278_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8278_14.pdf398 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8279_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8279_14.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8280_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8280_14.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8281_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8281_14.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8282_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8282_14.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8283_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8283_14.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8284_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8284_14.pdf844 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8285_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8285_14.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8286_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8286_14.pdf1073 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8287_14.zip)Uchwała_Nr_348_8287_14.zip13498 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8288_14.zip)Uchwała_Nr_348_8288_14.zip3404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8289_14.zip)Uchwała_Nr_348_8289_14.zip43647 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8290_14.zip)Uchwała_Nr_348_8290_14.zip2954 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8291_14.zip)Uchwała_Nr_348_8291_14.zip4717 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8292_14.zip)Uchwała_Nr_348_8292_14.zip5780 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8293_14.zip)Uchwała_Nr_348_8293_14.zip29306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8294_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8294_14.pdf2909 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_8295_14.pdf)Uchwała_Nr_348_8295_14.pdf3342 kB