bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 350 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 19 maja 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

350/8297/14

19.05.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

350/8298/14

19.05.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

350/8299/14

19.05.2014 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

350/8300/14

19.05.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do podpisywania umów w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014.

350/8301/14

19.05.2014 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 333/7956/14 z 1 kwietnia 2014 roku.

350/8302/14

19.05.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 316/7527/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego.

350/8303/14

19.05.2014 r.

zmiany uchwały.

350/8304/14

19.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

350/8305/14

19.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

350/8306/14

19.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

350/8307/14

19.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

350/8308/14

19.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

350/8309/14

19.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

350/8310/14

19.05.2014 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

350/8311/14

19.05.2014 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

350/8312/14

19.05.2014 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

350/8313/14

19.05.2014 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

350/8314/14

19.05.2014 r.

zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

350/8315/14

19.05.2014 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja pikniku integracyjnego” przez Fundację Czas Nadziei z Sanoka.

350/8316/14

19.05.2014 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.

350/8317/14

19.05.2014 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas ,,Katechezy Audiowizualnej”.

350/8318/14

19.05.2014 r.

przekazania urządzeń elektroenergetycznych wybudowanych w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików - Stalowa Wola w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podskarpowej – DK77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800,00 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123,63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

350/8319/14

19.05.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

350/8320/14

19.05.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu - celem współpracy przy organizacji V Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki.

350/8321/14

19.05.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

350/8322/14

19.05.2014 r.

wyrażenia warunkowej zgody na wprowadzenie projektu pn. „Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)" do IWIPK.

350/8323/14

19.05.2014 r.

przyjęcia Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 2.1 schemat A RPO WP.

350/8324/14

19.05.2014 r.

zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2013.

350/8325/14

19.05.2014 r.

przyjęcia Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

350/8326/14

19.05.2014 r.

zmian w projektach kluczowych będących elementami Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

350/8327/14

19.05.2014 r.

wyrażenia zgody na zmiany w zakresie rzeczowym, zmiany terminów realizacji oraz zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, nr RPPK.03.01.00-18-032/10, w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

350/8328/14

19.05.2014 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu kluczowego nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

350/8329/14

19.05.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

350/8330/14

19.05.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

350/8331/14

19.05.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 147/3403/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  I Konkurencyjna i innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r.

350/8332/14

19.05.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

350/8333/14

19.05.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025.

350/8334/14

19.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmikuw sprawiewyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

350/8335/14

19.05.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr XLIII/874/14 z dnia  24 lutego 2014 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”.