bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 352 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 maja 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

352/8338/14

27.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

352/8339/14

27.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

352/8340/14

27.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

352/8341/14

27.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

352/8342/14

27.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

352/8343/14

27.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

352/8344/14

27.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

352/8345/14

27.05.2014 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Konkurs dla Partnerów Sieci.

352/8346/14

27.05.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

352/8347/14

27.05.2014 r.

przyznania indywidualnych i zbiorowych dorocznych nagród finansowych Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

352/8348/14

27.05.2014 r.

zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.

352/8349/14

27.05.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

352/8350/14

27.05.2014 r.

wyznaczenia Przedstawiciela beneficjenta systemowego.

352/8351/14

27.05.2014 r.

upoważnienia do powoływania i odwoływania członków rad programowych.

352/8352/14

27.05.2014 r.

upoważnienia do zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i innych jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

352/8353/14

27.05.2014 r.

zatwierdzenia zmiany 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

352/8354/14

27.05.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

352/8355/14

27.05.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

352/8356/14

27.05.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

352/8357/14

27.05.2014 r.

udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015.

352/8358/14

27.05.2014 r.

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację projektu systemowego PO KL „Koordynacja na rzecz   aktywnej integracji”, Priorytet I, Działanie 1.2.

352/8359/14

27.05.2014 r.

udostępnienia Operatorowi pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.

352/8360/14

27.05.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

352/8361/14

27.05.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

352/8362/14

27.05.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

352/8363/14

27.05.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

352/8364/14

27.05.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

352/8365/14

27.05.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

352/8366/14

27.05.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez Fundację „SOS Życie” Mielec podczas obchodów jubileuszu 15 lecia Stowarzyszenia Mieleckich Amazonek.

352/8367/14

27.05.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

352/8368/14

27.05.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

352/8369/14

27.05.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

352/8370/14

27.05.2014 r.

zabezpieczanie środków finansowych.

352/8371/14

27.05.2014 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego dla projektu pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

352/8372/14

27.05.2014 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPK.06.00.00-18-077/09-00 pn. „Przebudowa i modernizacja Domu Kultury „MORS” w Dębicy dla potrzeb programu „Europa Miast” rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości – etap I” oraz zmiany uchwały  Nr 259/6336/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r.

352/8373/14

27.05.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 223/5307/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

352/8374/14

27.05.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

352/8375/14

27.05.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

352/8376/14

27.05.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

352/8377/14

27.05.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

352/8378/14

27.05.2014 r.

przyjęcia wzorów aneksów do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

352/8379/14

27.05.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

352/8380/14

27.05.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

352/8381/14

27.05.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

352/8382/14

27.05.2014 r.

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.

352/8383/14

27.05.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

352/8384/14

27.05.2014 r.

odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

352/8385/14

27.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Uzdrowisku Rymanów S.A. i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

352/8386/14

27.05.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8338_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8338_14.pdf513 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8339_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8339_14.pdf504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8340_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8340_14.pdf510 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8341_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8341_14.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8342_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8342_14.pdf519 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8343_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8343_14.pdf526 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8344_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8344_14.pdf518 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8345_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8345_14.pdf1467 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8346_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8346_14.pdf488 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8347_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8347_14.pdf564 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8348_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8348_14.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8349_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8349_14.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8350_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8350_14.pdf649 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8351_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8351_14.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8352_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8352_14.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8353_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8353_14.pdf706 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8354_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8354_14.pdf292 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8355_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8355_14.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8356_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8356_14.pdf1083 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8357_14.zip)Uchwała_Nr_352_8357_14.zip1045 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8358_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8358_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8359_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8359_14.pdf108 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8360_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8360_14.pdf666 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8361_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8361_14.pdf615 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8362_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8362_14.pdf627 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8363_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8363_14.pdf641 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8364_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8364_14.pdf642 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8365_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8365_14.pdf687 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8366_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8366_14.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8367_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8367_14.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8368_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8368_14.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8369_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8369_14.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8370_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8370_14.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8371_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8371_14.pdf923 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8372_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8372_14.pdf972 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8373_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8373_14.pdf1177 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8374_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8374_14.pdf860 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8375_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8375_14.pdf1059 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8376_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8376_14.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8377_14.zip)Uchwała_Nr_352_8377_14.zip3301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8378_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8378_14.pdf1968 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8379_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8379_14.pdf1395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8380_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8380_14.pdf904 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8381_14.zip)Uchwała_Nr_352_8381_14.zip1578 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8382_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8382_14.pdf675 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8383_14.zip)Uchwała_Nr_352_8383_14.zip1856 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8384_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8384_14.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8385_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8385_14.pdf2327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_352_8386_14.pdf)Uchwała_Nr_352_8386_14.pdf552 kB