bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 356 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 3 czerwca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

356/8391/14

03.06.2014 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

356/8392/14

03.06.2014 r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

356/8393/14

03.06.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

356/8394/14

03.06.2014 r.

określenia warunków korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania.

356/8395/14

03.06.2014 r.

odmowy rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

356/8396/14

03.06.2014 r.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 854.

356/8397/14

03.06.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugich przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

356/8398/14

03.06.2014 r.

zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ustalonych Zarządzeniem Nr 9/2014 Dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

356/8399/14

03.06.2014 r.

zmian regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

356/8400/14

03.06.2014 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

356/8401/14

03.06.2014 r.

przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2014 r.

356/8402/14

03.06.2014 r.

sprostowania błędów pisarskich w Uchwale Nr 348/8248/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian cennika usług Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

356/8403/14

03.06.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

356/8404/14

03.06.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

356/8405/14

03.06.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

356/8406/14

03.06.2014 r.

zmiany uchwały.

356/8407/14

03.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

356/8408/14

03.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

356/8409/14

03.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

356/8410/14

03.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

356/8411/14

03.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

356/8412/14

03.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

356/8413/14

03.06.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na nabycie uroflowmetru.

356/8414/14

03.06.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na ustanowienie zabezpieczenia kredytów na wekslu własnym in blanco, pełnomocnictwie do rachunku bieżącego.

356/8415/14

03.06.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na ustanowienie zabezpieczenia kredytów na ruchomych aktywach trwałych.

356/8416/14

03.06.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 270/6591/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 września 2013 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej projektem systemowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt: „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na lata 2013-2015.

356/8417/14

03.06.2014 r.

objęcia dofinansowaniem projektu zgłoszonego przez Powiat Strzyżowski ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów „Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz poprzez podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015.

356/8418/14

03.06.2014 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

356/8419/14

03.06.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

356/8420/14

03.06.2014 r.

uchylająca Uchwałę Nr 348/8279/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 maja 2014 r., w sprawie zlecenia wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej w dniu 25 maja 2014 r.

356/8421/14

03.06.2014 r.

wyrażenia zgody na zlecenie działań promocyjnych podczas Rankingu Najlepszych Firm Podkarpacia – „Złota Setka”.

356/8422/14

03.06.2014 r.

udzielenia upoważnienia.

356/8423/14

03.06.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

356/8424/14

03.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

356/8425/14

03.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

356/8426/14

03.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

356/8427/14

03.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

356/8428/14

03.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

356/8429/14

03.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

356/8430/14

03.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

356/8431/14

03.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

356/8432/14

03.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

356/8433/14

03.06.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

356/8434/14

03.06.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

356/8435/14

03.06.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

356/8436/14

03.06.2014 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

356/8437/14

03.06.2014 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

356/8438/14

03.06.2014 r.

zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

356/8439/14

03.06.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

356/8440/14

03.06.2014 r.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w   Rzeszowie.

356/8441/14

03.06.2014 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat  B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

356/8442/14

03.06.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

356/8443/14

03.06.2014 r.

dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.

356/8444/14

03.06.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

356/8445/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów.

356/8446/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

356/8447/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.

356/8448/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Boguchwała.

356/8449/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

356/8450/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

356/8451/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

356/8452/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu.

356/8453/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.

356/8454/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

356/8455/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

356/8456/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

356/8457/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

356/8458/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

356/8459/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały XXXV/649/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

356/8460/14

03.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8391_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8391_14.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8392_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8392_14.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8393_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8393_14.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8394_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8394_14.pdf852 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8395_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8395_14.pdf485 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8396_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8396_14.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8397_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8397_14.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8398_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8398_14.pdf528 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8399_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8399_14.pdf535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8400_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8400_14.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8401_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8401_14.pdf1942 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8402_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8402_14.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8403_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8403_14.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8404_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8404_14.pdf1095 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8405_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8405_14.pdf1041 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8406_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8406_14.pdf661 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8407_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8407_14.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8408_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8408_14.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8409_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8409_14.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8410_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8410_14.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8411_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8411_14.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8412_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8412_14.pdf510 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8413_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8413_14.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8414_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8414_14.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8415_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8415_14.pdf791 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8416_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8416_14.pdf611 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8417_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8417_14.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8418_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8418_14.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8419_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8419_14.pdf920 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8420_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8420_14.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8421_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8421_14.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8422_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8422_14.pdf65 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8423_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8423_14.pdf614 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8424_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8424_14.pdf1126 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8425_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8425_14.pdf1216 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8426_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8426_14.pdf1418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8427_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8427_14.pdf1179 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8428_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8428_14.pdf1215 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8429_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8429_14.pdf1250 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8430_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8430_14.pdf1492 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8431_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8431_14.pdf1717 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8432_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8432_14.pdf1156 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8433_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8433_14.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8434_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8434_14.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8435_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8435_14.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8436_14.zip)Uchwała_Nr_356_8436_14.zip4313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8437_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8437_14.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8438_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8438_14.pdf1252 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8439_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8439_14.pdf1632 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8440_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8440_14.pdf7193 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8441_14.zip)Uchwała_Nr_356_8441_14.zip11000 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8442_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8442_14.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8443_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8443_14.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8444_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8444_14.pdf535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8445_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8445_14.pdf620 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8446_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8446_14.pdf572 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8447_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8447_14.pdf558 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8448_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8448_14.pdf525 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8449_14.zip)Uchwała_Nr_356_8449_14.zip9171 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8450_14.zip)Uchwała_Nr_356_8450_14.zip1907 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8451_14.zip)Uchwała_Nr_356_8451_14.zip1818 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8452_14.zip)Uchwała_Nr_356_8452_14.zip2089 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8453_14.zip)Uchwała_Nr_356_8453_14.zip1903 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8454_14.zip)Uchwała_Nr_356_8454_14.zip1784 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8455_14.zip)Uchwała_Nr_356_8455_14.zip1665 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8456_14.zip)Uchwała_Nr_356_8456_14.zip2599 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8457_14.zip)Uchwała_Nr_356_8457_14.zip3154 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8458_14.zip)Uchwała_Nr_356_8458_14.zip6543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8459_14.zip)Uchwała_Nr_356_8459_14.zip728 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_356_8460_14.pdf)Uchwała_Nr_356_8460_14.pdf3714 kB