bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 359 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 czerwca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

359/8583/14

17.06.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

359/8584/14

17.06.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

359/8585/14

17.06.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

359/8586/14

17.06.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Krośnie.

359/8587/14

17.06.2014 r.

wyrażenia zgody na wykonanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie robót budowlanych w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

359/8588/14

17.06.2014 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2014 roku.

359/8589/14

17.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

359/8590/14

17.06.2014 r.

organizacji konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2014.

359/8591/14

17.06.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

359/8592/14

17.06.2014 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

359/8593/14

17.06.2014 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

359/8594/14

17.06.2014 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2013 rok.

359/8595/14

17.06.2014 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2013 rok.

359/8596/14

17.06.2014 r.

powołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

359/8597/14

17.06.2014 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu i rozwiązania stosunku pracy nauczyciela dyplomowanego.

359/8598/14

17.06.2014 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu i rozwiązania stosunku pracy nauczyciela dyplomowanego.

359/8599/14

17.06.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

359/8600/14

17.06.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

359/8601/14

17.06.2014 r.

pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o rejestrację pojazdu kolejowego typu 36WE, Nr EN63 - 001 oraz pojazdu kolejowego typu 37WE,  Nr EN98 - 001.

359/8602/14

17.06.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

359/8603/14

17.06.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dwustronnej.

359/8604/14

17.06.2014 r.

zmiany uchwały Nr 356/8435/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2014 r.

359/8605/14

17.06.2014 r.

aktualizacji Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2014.

359/8606/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8607/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8608/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8609/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8610/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8611/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8612/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8613/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8614/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8615/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8616/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8617/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8618/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8619/14

17.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

359/8620/14

17.06.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

359/8621/14

17.06.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania, zmiany terminu realizacji oraz zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat leżajski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

359/8622/14

17.06.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

359/8623/14

17.06.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

359/8624/14

17.06.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

359/8625/14

17.06.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

359/8626/14

17.06.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2015.

359/8627/14

17.06.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

359/8628/14

17.06.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

359/8629/14

17.06.2014 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

359/8630/14

17.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie.

359/8631/14

17.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu.

359/8632/14

17.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu.

359/8633/14

17.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle.

359/8634/14

17.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie.

359/8635/14

17.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku.

359/8636/14

17.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli.

359/8637/14

17.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

359/8638/14

17.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015.

359/8639/14

17.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie deklaracji współpracy przy organizacji na terenie województwa podkarpackiego XXV Światowego Jamboree Skautowego i imprez poprzedzających.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8583_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8583_14.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8584_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8584_14.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8585_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8585_14.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8586_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8586_14.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8587_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8587_14.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8588_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8588_14.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8589_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8589_14.pdf504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8590_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8590_14.pdf1339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8591_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8591_14.pdf1335 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8592_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8592_14.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8593_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8593_14.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8594_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8594_14.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8595_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8595_14.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8596_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8596_14.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8597_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8597_14.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8598_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8598_14.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8599_14.zip)Uchwała_Nr_359_8599_14.zip1267 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8600_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8600_14.pdf674 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8601_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8601_14.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8602_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8602_14.pdf652 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8603_14.zip)Uchwała_Nr_359_8603_14.zip796 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8604_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8604_14.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8605_14.zip)Uchwała_Nr_359_8605_14.zip1420 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8606_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8606_14.pdf1672 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8607_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8607_14.pdf1687 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8608_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8608_14.pdf2149 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8609_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8609_14.pdf1553 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8610_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8610_14.pdf1451 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8611_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8611_14.pdf1547 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8612_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8612_14.pdf1448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8613_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8613_14.pdf1445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8614_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8614_14.pdf1685 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8615_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8615_14.pdf1351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8616_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8616_14.pdf1330 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8617_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8617_14.pdf1466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8618_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8618_14.pdf1478 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8619_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8619_14.pdf1324 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8621_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8621_14.pdf803 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8620_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8620_14.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8622_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8622_14.pdf1108 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8623_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8623_14.pdf489 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8624_14.zip)Uchwała_Nr_359_8624_14.zip3054 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8625_14.zip)Uchwała_Nr_359_8625_14.zip2067 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8626_14.zip)Uchwała_Nr_359_8626_14.zip3049 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8627_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8627_14.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8628_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8628_14.pdf544 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8629_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8629_14.pdf1431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8630_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8630_14.pdf689 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8631_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8631_14.pdf690 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8632_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8632_14.pdf690 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8633_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8633_14.pdf686 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8634_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8634_14.pdf689 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8635_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8635_14.pdf678 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8636_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8636_14.pdf681 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8637_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8637_14.pdf496 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8638_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8638_14.pdf1962 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8639_14.pdf)Uchwała_Nr_359_8639_14.pdf509 kB