bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 362 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 czerwca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

362/8641/14

24.06.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

362/8642/14

24.06.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 200/4675/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

362/8643/14

24.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

362/8644/14

24.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

362/8645/14

24.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

362/8646/14

24.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

362/8647/14

24.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

362/8648/14

24.06.2014 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2014 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

362/8649/14

24.06.2014 r.

zmiany uchwały nr 310/7425/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu wspierającego rodziny wielodzietne z Województwa Podkarpackiego zwanego „Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny”.

362/8650/14

24.06.2014 r.

powołania członków Komitetu Sterującego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015 i ich zastępców.

362/8651/14

24.06.2014 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

362/8652/14

24.06.2014 r.

przeprowadzenia kontroli w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym ZOZ.

362/8653/14

24.06.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na nabycie defibrylatorów.

362/8654/14

24.06.2014 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas 25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

362/8655/14

24.06.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

362/8656/14

24.06.2014 r.

zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

362/8657/14

24.06.2014 r.

obniżenia Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

362/8658/14

24.06.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

362/8659/14

24.06.2014 r.

powołania Zespołu do realizacji zadań wynikających z Regulaminu udzielania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego.

362/8660/14

24.06.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

362/8661/14

24.06.2014 r.

zawarcia z Województwem Małopolskim, Województwem Śląskim i Województwem Świętokrzyskim umowy współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”.

362/8662/14

24.06.2014 r.

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu dotyczącego poszerzenia TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

362/8663/14

24.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

362/8664/14

24.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

362/8665/14

24.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

362/8666/14

24.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

362/8667/14

24.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

362/8668/14

24.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

362/8669/14

24.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

362/8670/14

24.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

362/8671/14

24.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

362/8672/14

24.06.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

362/8673/14

24.06.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

362/8674/14

24.06.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

362/8675/14

24.06.2014 r.

zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2014 r.

362/8676/14

24.06.2014 r.

zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2014 r.

362/8677/14

24.06.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

362/8678/14

24.06.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

362/8679/14

24.06.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „KARPATY” S.A. w likwidacji.

362/8680/14

24.06.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

362/8681/14

24.06.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

362/8682/14

24.06.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.