bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 367 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 lipca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

367/8756/14

08.07.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

367/8757/14

08.07.2014 r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

367/8758/14

08.07.2014 r.

uchylenia uchwały.

367/8759/14

08.07.2014 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

367/8760/14

08.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

367/8761/14

08.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

367/8762/14

08.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

367/8763/14

08.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

367/8764/14

08.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

367/8765/14

08.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

367/8766/14

08.07.2014 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

367/8767/14

08.07.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębicy.

367/8768/14

08.07.2014 r.

udzielenia upoważnienia.

367/8769/14

08.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 341/8114/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2014.

367/8770/14

08.07.2014 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r. zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”.

367/8771/14

08.07.2014 r.

przeprowadzenia ponownych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”.

367/8772/14

08.07.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 321/7698/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

367/8773/14

08.07.2014 r.

wyrażenia opinii odnośnie zmian w regulaminie organizacyjnym Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

367/8774/14

08.07.2014 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

367/8775/14

08.07.2014 r.

złożenia do Mennicy Polskiej zamówienia na pieczęcie urzędowe dla Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

367/8776/14

08.07.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie zbiorów Biblioteki Austriackiej.

367/8777/14

08.07.2014 r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego likwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.

367/8778/14

08.07.2014 r.

podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr 356/8395/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie odmowy rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

367/8779/14

08.07.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku.

367/8780/14

08.07.2014 r.

udzielenia upoważnienia do prowadzenia negocjacji z wolnej ręki.

367/8781/14

08.07.2014 r.

wyrażenia woli przystąpienia w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” oraz podpisania z Województwem Świętokrzyskim umowy partnerskiej.

367/8782/14

08.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

367/8783/14

08.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

367/8784/14

08.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

367/8785/14

08.07.2014 r.

projektu pn. „Budowa drogi Wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – granica województwa km 74+119 ÷ 76+297".

367/8786/14

08.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

367/8787/14

08.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

367/8788/14

08.07.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

367/8789/14

08.07.2014 r.

zmiany uchwały Nr 334/8013/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2014 r.

367/8790/14

08.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

367/8791/14

08.07.2014 r.

zmiany uchwały nr 265/6456/13 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

367/8792/14

08.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

367/8793/14

08.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

367/8794/14

08.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany miejsca realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-248/13, pn.: „Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej paneli ogrodzeniowych przez firmę RES-MAL”, złożonego przez Zakład Produkcyjno-Usługowy RES-MAL M. Sanek T. Sanek Sp. J., wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r.  (z późniejszymi zmianami).

367/8795/14

08.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

367/8796/14

08.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

367/8797/14

08.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania oraz zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

367/8798/14

08.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcucki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

367/8799/14

08.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

367/8800/14

08.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 216/5094/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

367/8801/14

08.07.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 86/1926/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

367/8802/14

08.07.2014 r.

powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

367/8803/14

08.07.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

367/8804/14

08.07.2014 r.

podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Miasta i Województwa pn. Reklama wizualna i słowna Miasta Rzeszowa oraz Województwa Podkarpackiego w związku z organizacją 3. Etapu 71. Tour de Pologne UCI World Tour.

367/8805/14

08.07.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

367/8806/14

08.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jasienica Rosielna.

367/8807/14

08.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Baranów Sandomierski i Dąbrowica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Baranów Sandomierski.

367/8808/14

08.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zagórz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zagórz.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8756_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8756_14.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8757_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8757_14.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8758_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8758_14.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8759_14.zip)Uchwała_Nr_367_8759_14.zip1369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8760_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8760_14.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8761_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8761_14.pdf518 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8762_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8762_14.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8763_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8763_14.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8764_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8764_14.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8765_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8765_14.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8766_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8766_14.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8767_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8767_14.pdf506 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8768_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8768_14.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8769_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8769_14.pdf550 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8770_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8770_14.pdf1132 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8771_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8771_14.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8772_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8772_14.pdf776 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8773_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8773_14.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8774_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8774_14.pdf1442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8775_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8775_14.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8776_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8776_14.pdf608 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8777_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8777_14.pdf862 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8778_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8778_14.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8779_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8779_14.pdf965 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8780_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8780_14.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8781_14.zip)Uchwała_Nr_367_8781_14.zip1821 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8782_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8782_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8783_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8783_14.pdf609 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8784_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8784_14.pdf589 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8785_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8785_14.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8786_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8786_14.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8787_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8787_14.pdf104 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8788_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8788_14.pdf3157 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8789_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8789_14.pdf287 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8790_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8790_14.pdf508 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8791_14.zip)Uchwała_Nr_367_8791_14.zip383 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8792_14.zip)Uchwała_Nr_367_8792_14.zip3480 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8793_14.zip)Uchwała_Nr_367_8793_14.zip3234 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8794_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8794_14.pdf829 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8795_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8795_14.pdf835 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8796_14.zip)Uchwała_Nr_367_8796_14.zip1851 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8797_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8797_14.pdf879 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8798_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8798_14.pdf784 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8799_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8799_14.pdf850 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8800_14.zip)Uchwała_Nr_367_8800_14.zip1951 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8801_14.zip)Uchwała_Nr_367_8801_14.zip4685 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8802_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8802_14.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8803_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8803_14.pdf1134 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8804_14.pdf)Uchwała_Nr_367_8804_14.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8805_14.zip)Uchwała_Nr_367_8805_14.zip1758 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8806_14.zip)Uchwała_Nr_367_8806_14.zip3625 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8807_14.zip)Uchwała_Nr_367_8807_14.zip1395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_367_8808_14.zip)Uchwała_Nr_367_8808_14.zip1314 kB