Posiedzenie Nr 370 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 14 lipca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

370/8815/14

14.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

370/8816/14

14.07.2014 r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

370/8817/14

14.07.2014 r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

370/8818/14

14.07.2014 r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

370/8819/14

14.07.2014 r.

przyjęcia darowizny od Powiatu Łańcuckiego.

370/8820/14

14.07.2014 r.

zawarcia aneksu do umowy dotacji pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

370/8821/14

14.07.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 133/3046/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2012r. zmienionej Uchwałą Nr 209/4892/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013r., zmienionej Uchwałą Nr 218/5166/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Procedury Oceny Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2012 -2015 wraz z załącznikami, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie monitorowania realizacji projektów w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ramach SPPW.

370/8822/14

14.07.2014 r.

udzielenia dotacji w 2014 roku ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego na realizację zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

370/8823/14

14.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 334/8005/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XLIV/920/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 343/8164/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

370/8824/14

14.07.2014 r.

ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

370/8825/14

14.07.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

370/8826/14

14.07.2014 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

370/8827/14

14.07.2014 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

370/8828/14

14.07.2014 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

370/8829/14

14.07.2014 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

370/8830/14

14.07.2014 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

370/8831/14

14.07.2014 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

370/8832/14

14.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

370/8833/14

14.07.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 201/4704/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2012 r.

370/8834/14

14.07.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

370/8835/14

14.07.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

370/8836/14

14.07.2014 r.

współdziałania Ministra Sportu i Turystyki i Województwa Podkarpackiego w latach 2014 -2018.

370/8837/14

14.07.2014 r.

Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

370/8838/14

14.07.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

370/8839/14

14.07.2014 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

370/8840/14

14.07.2014 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

370/8841/14

14.07.2014 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.

370/8842/14

14.07.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

370/8843/14

14.07.2014 r.

wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych.

370/8844/14

14.07.2014 r.

ogłoszenia naboru propozycji projektów o charakterze strategicznym w ramach RPO WP 2014-2020.

370/8845/14

14.07.2014 r.

uchwalenia Regulaminu kontroli.

370/8846/14

14.07.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

370/8847/14

14.07.2014 r.

rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu „Programu strategicznego rozwoju Bieszczad” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

370/8848/14

14.07.2014 r.

rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Programu strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

370/8849/14

14.07.2014 r.

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu dotyczącego poszerzenia TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

370/8850/14

14.07.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

370/8851/14

14.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

370/8852/14

14.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 90/2052/11 z dnia 8 listopada 2011 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

370/8853/14

14.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany miejsca realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-548/13, pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy RES-MAL Sp. j. poprzez innowacyjną inwestycję”, złożonego przez Zakład Produkcyjno Usługowy RES-MAL  M. Sanek, T. Sanek Sp. J., wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. (z późniejszymi zmianami).

370/8854/14

14.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 6/91/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

370/8855/14

14.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

370/8856/14

14.07.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

370/8857/14

14.07.2014 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

370/8858/14

14.07.2014 r.

zmiany w Regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór luty 2013.

370/8859/14

14.07.2014 r.

zmiany w Regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór sierpień 2013.

 
370/8860/14

14.07.2014 r.

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

 370/8861/14

14.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

 370/8862/14

14.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8815_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8815_14.pdf511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8816_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8816_14.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8817_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8817_14.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8818_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8818_14.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8819_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8819_14.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8820_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8820_14.pdf1147 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8821_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8821_14.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8822_14.zip)Uchwała_Nr_370_8822_14.zip1853 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8823_14.zip)Uchwała_Nr_370_8823_14.zip864 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8824_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8824_14.pdf2625 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8825_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8825_14.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8826_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8826_14.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8827_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8827_14.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8828_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8828_14.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8829_14.zip)Uchwała_Nr_370_8829_14.zip1216 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8830_14.zip)Uchwała_Nr_370_8830_14.zip1259 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8831_14.zip)Uchwała_Nr_370_8831_14.zip1335 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8832_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8832_14.pdf1542 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8833_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8833_14.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8834_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8834_14.pdf910 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8835_14.zip)Uchwała_Nr_370_8835_14.zip2073 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8836_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8836_14.pdf880 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8837_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8837_14.pdf1697 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8838_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8838_14.pdf444 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8839_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8839_14.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8840_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8840_14.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8841_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8841_14.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8842_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8842_14.pdf617 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8843_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8843_14.pdf289 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8844_14.zip)Uchwała_Nr_370_8844_14.zip2874 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8845_14.zip)Uchwała_Nr_370_8845_14.zip3681 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8846_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8846_14.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8847_14.zip)Uchwała_Nr_370_8847_14.zip963 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8848_14.zip)Uchwała_Nr_370_8848_14.zip929 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8849_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8849_14.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8850_14.zip)Uchwała_Nr_370_8850_14.zip3851 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8851_14.zip)Uchwała_Nr_370_8851_14.zip4289 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8852_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8852_14.pdf877 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8853_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8853_14.pdf805 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8854_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8854_14.pdf1268 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8855_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8855_14.pdf732 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8856_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8856_14.pdf518 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8857_14.zip)Uchwała_Nr_370_8857_14.zip4872 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8858_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8858_14.pdf631 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8859_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8859_14.pdf634 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8860_14.pdf)Uchwała_Nr_370_8860_14.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8861_14.zip)Uchwała_Nr_370_8861_14.zip2558 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_370_8862_14.zip)Uchwała_Nr_370_8862_14.zip1162 kB