bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 373 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 lipca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

373/8867/14

22.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

373/8868/14

22.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

373/8869

22.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

373/8870/14

22.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

373/8871/14

22.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

373/8872/14

22.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

373/8873/14

22.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

373/8874/14

22.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

373/8875/14

22.07.2014 r.

zmiany uchwały.

373/8876/14

22.07.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na sprzedaż aparatury i sprzętu medycznego.

373/8877/14

22.07.2014 r.

powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pt. „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą naprotechnologii na lata 2014 – 2016”.

373/8878/14

22.07.2014 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „7 KROKÓW ZE STRZELCEM DO WOLNOŚCI OD UZALEŻNIEŃ” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Rzeszowa.

373/8879/14

22.07.2014 r.

zmiany uchwały nr 352/8357/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015.

373/8880/14

22.07.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

373/8881/14

22.07.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

373/8882/14

22.07.2014 r.

przyznania/nieprzyznania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego na 2014 rok.

373/8883/14

22.07.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

373/8884/14

22.07.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

373/8885/14

22.07.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

373/8886/14

22.07.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

373/8887/14

22.07.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu  na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

373/8888/14

22.07.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

373/8889/14

22.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 325/7733/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

373/8890/14

22.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

373/8891/14

22.07.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Jubileuszu 25-lecia Orkiestry Dętej OSP w Gaci.

373/8892/14

22.07.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

373/8893/14

22.07.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

373/8894/14

22.07.2014 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych powiatu przeworskiego celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

373/8895/14

22.07.2014 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2514R ul. 11-go Listopada w Kolbuszowej.

373/8896/14

22.07.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 365/8720/14 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

373/8897/14

22.07.2014 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie kampanii społecznej w pojazdach szynowych będących własnością Województwa Podkarpackiego.

373/8898/14

22.07.2014 r.

powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

373/8899/14

22.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

373/8900/14

22.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

373/8901/14

22.07.2014 r.

zawarcia porozumienia z Powiatem Przemyskim oraz Miastem Przemyśl.

373/8902/14

22.07.2014 r.

wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Cieszanów Stowarzyszeniu Cieszanów.pl z siedzibą w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37 – 611 Cieszanów, części zakupionego sprzętu oraz  części infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów” – nr RPPK.05.01.00-18-040/12 realizowanego przez Gminę Cieszanów w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

373/8903/14

22.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

373/8904/14

22.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

373/8905/14

22.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

373/8906/14

22.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

373/8907/14

22.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

373/8908/14

22.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

373/8909/14

22.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania oraz zmiany terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

373/8910/14

22.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 327/7786/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 „Regionalny system innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

373/8911/14

22.07.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

373/8912/14

22.07.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

373/8913/14

22.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie tworzenia dziennych oddziałów geriatrycznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

373/8914/14

22.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie poszerzenia wykazu chorób objętych opieką paliatywną refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

373/8915/14

22.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

373/8916/14

22.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska wobec zapisów art. 98 projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

373/8917/14

22.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska wobec przewidywanego przez Ministerstwo Finansów poziomu finansowania z budżetu państwa samorządów województw w 2015 roku.

373/8918/14

22.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014.

373/8919/14

22.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

373/8920/14

22.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8867_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8867_14.pdf542 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8868_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8868_14.pdf517 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8869_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8869_14.pdf535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8870_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8870_14.pdf525 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8871_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8871_14.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8872_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8872_14.pdf528 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8873_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8873_14.pdf521 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8874_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8874_14.pdf516 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8875_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8875_14.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8876_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8876_14.pdf566 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8877_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8877_14.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8878_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8878_14.pdf562 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8879_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8879_14.pdf593 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8880_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8880_14.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8881_14.zip)Uchwała_Nr_373_8881_14.zip1430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8882_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8882_14.pdf1215 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8883_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8883_14.pdf1047 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8884_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8884_14.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8885_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8885_14.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8886_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8886_14.pdf444 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8887_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8887_14.pdf696 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8888_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8888_14.pdf1147 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8889_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8889_14.pdf1439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8890_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8890_14.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8891_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8891_14.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8892_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8892_14.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8893_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8893_14.pdf726 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8894_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8894_14.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8895_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8895_14.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8896_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8896_14.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8897_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8897_14.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8898_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8898_14.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8899_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8899_14.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8900_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8900_14.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8901_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8901_14.pdf902 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8902_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8902_14.pdf970 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8903_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8903_14.pdf976 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8904_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8904_14.pdf886 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8905_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8905_14.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8906_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8906_14.pdf796 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8907_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8907_14.pdf847 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8908_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8908_14.pdf1177 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8909_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8909_14.pdf842 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8910_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8910_14.pdf1164 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8911_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8911_14.pdf539 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8912_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8912_14.pdf850 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8913_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8913_14.pdf731 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8914_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8914_14.pdf616 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8915_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8915_14.pdf863 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8916_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8916_14.pdf822 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8917_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8917_14.pdf864 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8918_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8918_14.pdf1579 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8919_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8919_14.pdf3101 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_373_8920_14.pdf)Uchwała_Nr_373_8920_14.pdf488 kB