bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 375 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 lipca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

375/8922/14

29.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

375/8923/14

29.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

375/8924/14

29.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

375/8925/14

29.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

375/8926/14

29.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

375/8927/14

29.07.2014 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków oraz wniosków odrzuconych w ramach realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

375/8928/14

29.07.2014 r.

przeprowadzenia kontroli.

375/8929/14

29.07.2014 r.

zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

375/8930/14

29.07.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

375/8931/14

29.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

375/8932/14

29.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 313/7486/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie,  Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach w 2014 roku.

375/8933/14

29.07.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie na 2014 rok.

375/8934/14

29.07.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

375/8935/14

29.07.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 370/8831/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

375/8936/14

29.07.2014 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

375/8937/14

29.07.2014 r.

wprowadzenia zmian do porozumienia z Uniwersytetem Rzeszowskim o opiece naukowo-dydaktycznej nad zakładami kształcenia nauczycieli.

375/8938/14

29.07.2014 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

375/8939/14

29.07.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

375/8940/14

29.07.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

375/8941/14

29.07.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

375/8942/14

29.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

375/8943/14

29.07.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 334/8018/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

375/8944/14

29.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

375/8945/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu dotyczącego poszerzenia TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

375/8946/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Roberta Kłaka reprezentującego TP TELTECH Sp. z o.o.

375/8947/14

29.07.2014 r.

aktualizacji Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2014.

375/8948/14

29.07.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

375/8949/14

29.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia finansowego realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

375/8950/14

29.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

375/8951/14

29.07.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

375/8952/14

29.07.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

375/8953/14

29.07.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

375/8954/14

29.07.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

375/8955/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie polityki prowadzonej przez Samorząd Województwa w odniesieniu do wynajmu lokali stanowiących własność Samorządu na rzecz organizacji skupiających osoby niepełnosprawne i prowadzących w tych lokalach działalność statutową.

375/8956/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/9/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

375/8957/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/9/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

375/8958/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

375/8959/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

375/8960/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

375/8961/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

375/8962/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Województwa Podkarpackiego.

375/8963/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Województwa Podkarpackiego.

375/8964/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/15/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

375/8965/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/15/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

375/8966/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (z późn.zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

375/8967/14

29.07.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego sytuacji w jednostkach służby zdrowia podległych Marszałkowi Województwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8922_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8922_14.pdf491 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8923_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8923_14.pdf520 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8924_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8924_14.pdf520 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8925_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8925_14.pdf512 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8926_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8926_14.pdf546 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8927_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8927_14.pdf1030 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8928_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8928_14.pdf1028 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8929_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8929_14.pdf1558 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8930_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8930_14.pdf1185 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8931_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8931_14.pdf1291 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8932_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8932_14.pdf548 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8933_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8933_14.pdf858 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8934_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8934_14.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8935_14.zip)Uchwała_Nr_375_8935_14.zip1341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8936_14.zip)Uchwała_Nr_375_8936_14.zip1166 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8937_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8937_14.pdf713 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8938_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8938_14.pdf2138 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8939_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8939_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8940_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8940_14.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8941_14.zip)Uchwała_Nr_375_8941_14.zip2070 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8942_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8942_14.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8943_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8943_14.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8944_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8944_14.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8945_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8945_14.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8946_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8946_14.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8947_14.zip)Uchwała_Nr_375_8947_14.zip1411 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8948_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8948_14.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8949_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8949_14.pdf735 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8950_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8950_14.pdf852 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8951_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8951_14.pdf687 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8952_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8952_14.pdf891 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8953_14.zip)Uchwała_Nr_375_8953_14.zip1334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8954_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8954_14.pdf524 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8955_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8955_14.pdf1689 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8956_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8956_14.pdf513 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8957_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8957_14.pdf510 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8958_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8958_14.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8959_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8959_14.pdf512 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8960_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8960_14.pdf530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8961_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8961_14.pdf528 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8962_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8962_14.pdf519 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8963_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8963_14.pdf517 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8964_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8964_14.pdf517 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8965_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8965_14.pdf514 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8966_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8966_14.pdf564 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_375_8967_14.pdf)Uchwała_Nr_375_8967_14.pdf733 kB