bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 379 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 sierpnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

379/8973/14

04.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

379/8974/14

04.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie utrzymania sieci 16 Regionalnych Instytucji Finansujących.

379/8975/14

04.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.

379/8976/14

04.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

379/8977/14

04.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Zarządu Województwa Podkarpackiego.

379/8978/14

04.08.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego w związku z trasą koncertową „Mr. Pollack China 2014 Tour”.

379/8979/14

04.08.2014 r.

przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie miejsca pochówku Antoniego Kopaczewskiego – działacza rzeszowskiej „Solidarności”.

379/8980/14

04.08.2014 r.

wyrażenia zgody na użyczenie przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie pomieszczeń w budynkach szpitalnych.

379/8981/14

04.08.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzecich przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

379/8982/14

04.08.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

379/8983/14

04.08.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

379/8984/14

04.08.2014 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

379/8985/14

04.08.2014 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

379/8986/14

04.08.2014 r.

zmiany Uchwały nr 352/8357/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2014 r. zmienionej Uchwałą Nr 373/8879/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie udzielonej dotacji w 2014 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015.

379/8987/14

04.08.2014 r.

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Łagodzenie skutków ubóstwa osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn,” przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mielec.

379/8988/14

04.08.2014 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia” przez Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT” z Rzeszowa.

379/8989/14

04.08.2014 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Razem możemy więcej” przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Rzeszowie.

379/8990/14

04.08.2014 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wspieramy rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Bruno z Rzeszowa.

379/8991/14

04.08.2014 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach  drugiego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

379/8992/14

04.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 287/6878/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2014 rok.

379/8993/14

04.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6875/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2014 rok.

379/8994/14

04.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6879/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2014 rok.

379/8995/14

04.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6882/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą nr 343/8165/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2014 rok.

379/8996/14

04.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6880/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2014 rok.

379/8997/14

04.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6881/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2014 rok.

379/8998/14

04.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6877/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2014 rok.

379/8999/14

04.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6876/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2014 rok.

379/9000/14

04.08.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020”.

379/9001/14

04.08.2014 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

379/9002/14

04.08.2014 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

379/9003/14

04.08.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

379/9004/14

04.08.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

379/9005/14

04.08.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

379/9006/14

04.08.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

379/9007/14

04.08.2014 r.

wskazania szkoły, która sprawować będzie opiekę socjalną nad emerytami lub rencistami zlikwidowanego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

379/9008/14

04.08.2014 r.

wskazania szkoły, która sprawować będzie opiekę socjalną nad emerytami lub rencistami zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.

379/9009/14

04.08.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

379/9010/14

04.08.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

379/9011/14

04.08.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

379/9012/14

04.08.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

379/9013/14

04.08.2014 r.

udostępnienia Operatorowi pojazdów szynowych do wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów osób na terenie Województwa Podkarpackiego.

379/9014/14

04.08.2014 r.

ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za autobusy szynowe.

379/9015/14

04.08.2014 r.

wydania pozytywnej opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej nr l - 80 Furmany – Olendry oraz linii l – 84 Grębów-Olendry.

379/9016/14

04.08.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację Programu – Funkcjonalno – Użytkowego, na wykonanie budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 od strony południowej miasta Przeworska do drogi krajowej nr 4 w kierunku autostrady A4.

379/9017/14

04.08.2014 r.

przyjęcia wzoru umowy partnerskiej związanej z realizacją Projektu „Podkarpacki Systemu Informacji Medycznej” „PSIM”.

379/9018/14

04.08.2014 r.

przyjęcia wzoru aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.64.2013 dotyczącej wykonania systemu informatycznego o nazwie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

379/9019/14

04.08.2014 r.

przyjęcia wzoru aneksu do Umowy nr OR-IV.273.1.16.2012 dotyczącej zarządzania projektem „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

379/9020/14

04.08.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

379/9021/14

04.08.2014 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

379/9022/14

04.08.2014 r.

zmiany i uaktualnienia składu osobowego Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP.

379/9023/14

04.08.2014 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt. I SA/Rz 392/14.

379/9024/14

04.08.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Włodzimierza Mirka reprezentującego HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

379/9025/14

04.08.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Włodzimierza Mirka reprezentującego HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

379/9026/14

04.08.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Włodzimierza Mirka reprezentującego HAWE BUDOWNINCTWO Sp. z o.o.

379/9027/14

04.08.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Włodzimierza Mirka reprezentującego HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

379/9028/14

04.08.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Włodzimierza Mirka reprezentującego HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

379/9029/14

04.08.2014 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2013.

379/9030/14

04.08.2014 r.

zmiany uchwały nr 327/7786/14 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2013.

379/9031/14

04.08.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Nr 90/2052/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 listopada 2011 r., w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8973_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8973_14.pdf1740 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8974_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8974_14.pdf802 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8975_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8975_14.pdf581 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8976_14.zip)Uchwała_Nr_379_8976_14.zip74253 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8977_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8977_14.pdf874 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8978_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8978_14.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8979_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8979_14.pdf869 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8980_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8980_14.pdf122 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8981_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8981_14.pdf535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8982_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8982_14.pdf1184 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8983_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8983_14.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8984_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8984_14.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8985_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8985_14.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8986_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8986_14.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8987_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8987_14.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8988_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8988_14.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8989_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8989_14.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8990_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8990_14.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8991_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8991_14.pdf530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8992_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8992_14.pdf1005 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8993_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8993_14.pdf993 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8994_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8994_14.pdf981 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8995_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8995_14.pdf1039 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8996_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8996_14.pdf975 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8997_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8997_14.pdf981 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8998_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8998_14.pdf1001 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_8999_14.pdf)Uchwała_Nr_379_8999_14.pdf964 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9000_14.zip)Uchwała_Nr_379_9000_14.zip4542 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9001_14.zip)Uchwała_Nr_379_9001_14.zip1132 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9002_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9002_14.pdf1432 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9003_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9003_14.pdf568 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9004_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9004_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9005_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9005_14.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9006_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9006_14.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9007_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9007_14.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9008_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9008_14.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9009_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9009_14.pdf652 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9010_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9010_14.pdf637 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9011_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9011_14.pdf622 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9012_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9012_14.pdf96 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9013_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9013_14.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9014_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9014_14.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9015_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9015_14.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9016_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9016_14.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9017_14.zip)Uchwała_Nr_379_9017_14.zip2183 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9018_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9018_14.pdf3585 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9019_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9019_14.pdf637 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9020_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9020_14.pdf1021 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9021_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9021_14.pdf526 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9022_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9022_14.pdf759 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9023_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9023_14.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9024_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9024_14.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9025_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9025_14.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9026_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9026_14.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9027_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9027_14.pdf444 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9028_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9028_14.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9029_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9029_14.pdf1723 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9030_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9030_14.pdf2410 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_379_9031_14.pdf)Uchwała_Nr_379_9031_14.pdf953 kB