http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 382 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 12 sierpnia 2014 r.

[KZ] Adriana Wojdon

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały -  w sprawie

382/9048/14

12.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego.

382/9049/14

12.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Rogozińskiego.

382/9050/14

12.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu zawartej przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu  z Farmacją Kolejową Sp. z o.o. w Warszawie.

382/9051/14

12.08.2014 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

382/9052/14

12.08.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

382/9053/14

12.08.2014 r.

organizacji w Województwie Podkarpackim spotkania koordynacyjnego przedstawicieli samorządów województw, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa.

382/9054/14

12.08.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zmianę wierzyciela.

382/9055/14

12.08.2014 r.

przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.

382/9056/14

12.08.2014 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

382/9057/14

12.08.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

382/9058/14

12.08.2014 r.

wyboru wariantu do opracowania III części „Planu Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”.

382/9059/14

12.08.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

382/9060/14

12.08.2014 r.

powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów w ramach programu „Nie zagubić talentu”.

382/9061/14

12.08.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

382/9062/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9063/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9064/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9065/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9066/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9067/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9068/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9069/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9070/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9071/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9072/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9073/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9074/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9075/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9076/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9077/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9078/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9079/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9080/14

12.08.2014 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

382/9081/14

12.08.2014 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umowy na budowę i wdrożenie „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”.

382/9082/14

12.08.2014 r.

przyjęcia stanowiska w sprawie utrzymania sieci 16 Regionalnych Instytucji Finansujących.

382/9083/14

12.08.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

382/9084/14

12.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

382/9085/14

12.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

382/9086/14

12.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

382/9087/14

12.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

382/9088/14

12.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

382/9089/14

12.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

382/9090/14

12.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

382/9091/14

12.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

382/9092/14

12.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

382/9093/14

12.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

382/9094/14

12.08.2014 r.

pozostawienia bez rozpatrzenia protestu.

382/9095/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9096/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9097/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9098/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9099/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9100/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9101/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9102/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9103/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9104/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9105/14

12.08.2014 r.

protestu.

382/9106/14

12.08.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 147/3403/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r.

382/9107/14

12.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

382/9108/14

12.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

382/9109/14

12.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

382/9110/14

12.08.2014 r.

przyjęcia wyjaśnień beneficjenta w zakresie nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu realizacji projektu RR. 5.4.6 „Liczba podpisanych listów intencyjnych” – dla konkursów ogłoszonych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

382/9111/14

12.08.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

382/9112/14

12.08.2014 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2014 roku.

382/9113/14

12.08.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

382/9114/14

12.08.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

382/9115/14

12.08.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

382/9116/14

12.08.2014 r.

upoważnienia do złożenia w Urzędzie Transportu Kolejowego w imieniu Województwa Podkarpackiego projektu Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym.

382/9117/14

12.08.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku.

382/9118/14

12.08.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań odnów nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku.

382/9119/14

12.08.2014 r.

akceptacji wstępnej listy projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

382/9120/14

12.08.2014 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

382/9121/14

12.08.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

382/9122/14

12.08.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

382/9123/14

12.08.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

382/9124/14

12.08.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

382/9125/14

12.08.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

382/9126/14

12.08.2014 r.

przyjęcia założeń oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9048_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9048_14.pdf649 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9049_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9049_14.pdf682 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9050_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9050_14.pdf545 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9051_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9051_14.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9052_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9052_14.pdf1089 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9053_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9053_14.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9054_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9054_14.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9055_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9055_14.pdf18038 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9056_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9056_14.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9057_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9057_14.pdf948 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9058_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9058_14.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9059_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9059_14.pdf704 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9060_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9060_14.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9061_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9061_14.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9062_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9062_14.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9063_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9063_14.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9064_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9064_14.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9065_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9065_14.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9066_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9066_14.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9067_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9067_14.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9068_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9068_14.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9069_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9069_14.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9070_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9070_14.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9171_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9171_14.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9072_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9072_14.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9073_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9073_14.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9074_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9074_14.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9075_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9075_14.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9076_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9076_14.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9077_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9077_14.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9078_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9078_14.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9079_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9079_14.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9080_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9080_14.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9081_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9081_14.pdf865 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9082_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9082_14.pdf982 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9083_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9083_14.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9084_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9084_14.pdf2017 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9085_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9085_14.pdf1285 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9086_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9086_14.pdf1245 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9087_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9087_14.pdf1425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9088_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9088_14.pdf1661 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9089_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9089_14.pdf1618 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9090_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9090_14.pdf1473 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9091_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9091_14.pdf1321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9092_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9092_14.pdf1394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9093_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9093_14.pdf1324 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9094_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9094_14.pdf1110 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9095_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9095_14.pdf1065 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9096_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9096_14.pdf1067 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9097_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9097_14.pdf1075 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9098_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9098_14.pdf1138 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9099_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9099_14.pdf1102 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9100_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9100_14.pdf1051 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9101_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9101_14.pdf1115 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9102_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9102_14.pdf1063 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9103_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9103_14.pdf1121 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9104_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9104_14.pdf1060 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9105_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9105_14.pdf1107 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9106_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9106_14.pdf928 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9107_14.zip)Uchwała_Nr_382_9107_14.zip3401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9108_14.zip)Uchwała_Nr_382_9108_14.zip18932 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9109_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9109_14.pdf714 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9110_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9110_14.pdf1107 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9111_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9111_14.pdf513 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9112_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9112_14.pdf4857 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9113_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9113_14.pdf608 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9114_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9114_14.pdf642 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9115_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9115_14.pdf627 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9116_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9116_14.pdf71 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9117_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9117_14.pdf1040 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9118_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9118_14.pdf963 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9119_14.zip)Uchwała_Nr_382_9119_14.zip1317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9120_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9120_14.pdf1460 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9121_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9121_14.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9122_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9122_14.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9123_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9123_14.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9124_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9124_14.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9125_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9125_14.pdf1070 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_382_9126_14.pdf)Uchwała_Nr_382_9126_14.pdf2155 kB