bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 384 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 19 sierpnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

384/9131/14

19.08.2014 r.

zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

384/9132/14

19.08.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 359/8590/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego.

384/9133/14

19.08.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

384/9134/14

19.08.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

384/9135/14

19.08.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

384/9136/14

19.08.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

384/9137/14

19.08.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

384/9138/14

19.08.2014 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

384/9139/14

19.08.2014 r.

wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego.

384/9140/14

19.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 32/387/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ustalenia ramowego wzoru wniosku, ramowego wzoru umowy o dofinansowanie robót budowlanych oraz określenia zadań Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, zmienioną Uchwałą Nr 109/1900/08  Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 maja 2008 r.

384/9141/14

19.08.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 317/7594/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

384/9142/14

19.08.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

384/9143/14

19.08.2014 r.

ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pt. Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016.

384/9144/14

19.08.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

384/9145/14

19.08.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

384/9146/14

19.08.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

384/9147/14

19.08.2014 r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dyrektorom wojewódzkich jednostek oświatowych.

384/9148/14

19.08.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jeżowe.

384/9149/14

19.08.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

384/9150/14

19.08.2014 r.

wyrażenia zgody na wykorzystanie dotacji.

384/9151/14

19.08.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

384/9152/14

19.08.2014 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/6837/13 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania Podkarpackiego Forum Terytorialnego Województwa Podkarpackiego.

384/9153/14

19.08.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

384/9154/14

19.08.2014 r.

zmian w projekcie pn. „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicy i Kuryłówce oraz budowa sieci wodociągowej na odcinkach Słoboda-Trusze, Kuryłówka, Brzyska Wola i Dąbrowica” realizowanego przez Gminę Kuryłówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

384/9155/14

19.08.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

384/9156/14

19.08.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

384/9157/14

19.08.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

384/9158/14

19.08.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

384/9159/14

19.08.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

384/9160/14

19.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę  Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

384/9161/14

19.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

384/9162/14

19.08.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 118/2679/12 z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r.

384/9163/14

19.08.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Efektywne klastry – podstawą innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

384/9164/14

19.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

384/9165/14

19.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

384/9166/14

19.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 304/6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

384/9167/14

19.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

384/9168/14

19.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego.

384/9169/14

19.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem boksu garażowego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

384/9170/14

19.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

384/9171/14

19.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

384/9172/14

19.08.2014 r

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

384/9173/14

19.08.2014 r

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2015 pomocy finansowej.

384/9174/14

19.08.2014 r

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9131_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9131_14.pdf849 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9132_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9132_14.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9133_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9133_14.pdf535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9134_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9134_14.pdf528 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9135_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9135_14.pdf511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9136_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9136_14.pdf527 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9137_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9137_14.pdf611 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9138_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9138_14.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9139_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9139_14.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9140_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9140_14.pdf4825 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9141_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9141_14.pdf759 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9142_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9142_14.pdf1101 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9143_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9143_14.pdf900 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9144_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9144_14.pdf2573 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9145_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9145_14.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9146_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9146_14.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9147_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9147_14.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9148_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9148_14.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9149_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9149_14.pdf901 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9150_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9150_14.pdf618 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9151_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9151_14.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9152_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9152_14.pdf1086 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9153_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9153_14.pdf987 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9154_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9154_14.pdf866 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9155_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9155_14.pdf904 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9156_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9156_14.pdf526 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9157_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9157_14.pdf545 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9158_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9158_14.pdf514 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9159_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9159_14.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9160_14.zip)Uchwała_Nr_384_9160_14.zip2425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9161_14.zip)Uchwała_Nr_384_9161_14.zip3218 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9162_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9162_14.pdf864 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9163_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9163_14.pdf760 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9164_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9164_14.pdf1212 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9165_14.zip)Uchwała_Nr_384_9165_14.zip3927 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9166_14.zip)Uchwała_Nr_384_9166_14.zip1761 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9167_14.zip)Uchwała_Nr_384_9167_14.zip4154 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9168_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9168_14.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9169_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9169_14.pdf541 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9170_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9170_14.pdf883 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9171_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9171_14.pdf1473 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9172_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9172_14.pdf614 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9173_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9173_14.pdf576 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_384_9174_14.pdf)Uchwała_Nr_384_9174_14.pdf754 kB