bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 387 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

387/9179/14

26.08.2014 r.

wyrażenia zgody na odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. oraz reprezentowania Województwa Podkarpackiego.

387/9180/14

26.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 341/8114/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2014.

387/9181/14

26.08.2014 r.

ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 2554 położonej w obrębie 202 miasta Przemyśla.

387/9182/14

26.08.2014 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków oraz wniosków odrzuconych w ramach realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

387/9183/14

26.08.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

387/9184/14

26.08.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

387/9185/14

26.08.2014 r.

uznania za celową realizację zadań publicznych pod nazwą „Konferencja szkoleniowa - Skąd się biorą gniew i agresja u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkole? Jak sobie z tym radzić?” oraz pod nazwą „V Wojewódzki Marsz Terenowy” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej.

387/9186/14

26.08.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 133/3046/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 209/4892/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr 218/5166/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr 370/8821/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Procedury Oceny Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2012 -2015 wraz z załącznikami, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie  monitorowania realizacji projektów w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ramach SPPW.

387/9187/14

26.08.2014 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

387/9188/14

26.08.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

387/9189/14

26.08.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

387/9190/14

26.08.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

387/9191/14

26.08.2014 r.

zawarcia aneksu do umowy nr DOA.III.273.86.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zawartej z firmą NEWAG S.A. na dostawę trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym do obsługi połączeń wojewódzkich i międzywojewódzkich.

387/9192/14

26.08.2014 r.

upoważnienia do występowania do terenowych organów Transportowego Dozoru Technicznego.

387/9193/14

26.08.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

387/9194/14

26.08.2014 r.

powołania komisji ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór operatora Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz w sprawie regulaminu pracy ww. komisji.

387/9195/14

26.08.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

387/9196/14

26.08.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

387/9197/14

26.08.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

387/9198/14

26.08.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

387/9199/14

26.08.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych poprzez promocję w teledysku do piosenki Mateusza Mijala.

387/9200/14

26.08.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas „I Wielkiego Pikniku Rodzinnego Kolbuszowa za Życiem”.

387/9201/14

26.08.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

387/9202/14

26.08.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

387/9203/14

26.08.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 295/7152/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

387/9204/14

26.08.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 357 /8521/14  z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

387/9205/14

26.08.2014 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umowy o świadczenie usługi audytu zewnętrznego projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”.

387/9206/14

26.08.2014 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”.

387/9207/14

26.08.2014 r.

zawarcia Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy nr OR-IV.273.2.62.2013 z dnia 13.09.2013 na budowę i wdrożenie „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”.

387/9208/14

26.08.2014 r.

zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i Obowiązki Województwa Podkarpackiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Wydziału Projektów Własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

387/9209/14

26.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

387/9210/14

26.08.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

387/9211/14

26.08.2014 r.

zatwierdzenia Sprawozdania okresowego Instytucji Zarządzającej RPO WP z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2014 r.

387/9212/14

26.08.2014 r.

ogłoszenia konsultacji społecznych projektu zgłoszonego na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

387/9213/14

26.08.2014 r.

rozwiązania umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Adaptacja, rozbudowa oraz wyposażenie obiektu WSIiZ w Przemyślu dla podniesienia poziomu i jakości kształcenia w aspekcie potrzeb gospodarki".

387/9214/14

26.08.2014 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie przyjęcia Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

387/9215/14

26.08.2014 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 575/14.

387/9216/14

26.08.2014 r.

wydłużenia terminów związanych z realizacją projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poraż oraz na os. Leska Góra w Zagórzu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

387/9217/14

26.08.2014 r.

zwiększenia dofinansowania w projekcie kluczowym pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” realizowanym przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

387/9218/14

26.08.2014 r.

zmiany w Regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór 2013.

387/9219/14

26.08.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany miejsca realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-071/13, pn.: „Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej wykorzystującej cięcie plazmowe w procesie wytwarzania rekuperatorów na rzecz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy”, złożonego przez WANAS Marek Waszkiewicz, wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. (z późniejszymi zmianami).

387/9220/14

26.08.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany miejsca realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-326/13, pn.: „Udoskonalenie infrastruktury firmy Invest Sp. z o.o. poprzez zakup nowych urządzeń”, złożonego przez INVEST Sp. z o.o., wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. (z późniejszymi zmianami).

387/9221/14

26.08.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

387/9222/14

26.08.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

387/9223/14

26.08.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

387/9224/14

26.08.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

387/9225/14

26.08.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

387/9226/14

26.08.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

387/9227/14

26.08.2014 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2014 roku.

387/9228/14

26.08.2014 r.

przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

387/9229/14

26.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Solina.

387/9930/14

26.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej” na lata 2014 – 2020”.

387/9931/14

26.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

387/9932/14

26.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego.

387/9933/14

26.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego.

387/9234/14

26.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9179_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9179_14.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9180_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9180_14.pdf542 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9181_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9181_14.pdf536 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9182_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9182_14.pdf1108 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9183_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9183_14.pdf1606 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9184_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9184_14.pdf544 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9185_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9185_14.pdf491 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9186_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9186_14.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9187_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9187_14.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9188_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9188_14.pdf681 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9189_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9189_14.pdf693 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9190_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9190_14.pdf704 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9191_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9191_14.pdf1040 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9192_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9192_14.pdf82 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9193_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9193_14.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9194_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9194_14.pdf2978 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9195_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9195_14.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9196_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9196_14.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9197_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9197_14.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9198_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9198_14.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9199_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9199_14.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9200_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9200_14.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9201_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9201_14.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9202_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9202_14.pdf596 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9203_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9203_14.pdf77 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9204_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9204_14.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9205_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9205_14.pdf1605 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9206_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9206_14.pdf906 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9207_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9207_14.pdf3607 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9208_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9208_14.pdf1015 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9209_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9209_14.pdf1496 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9210_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9210_14.pdf3091 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9211_14.zip)Uchwała_Nr_387_9211_14.zip2050 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9212_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9212_14.pdf1341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9213_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9213_14.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9214_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9214_14.pdf1760 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9215_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9215_14.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9216_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9216_14.pdf1339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9217_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9217_14.pdf1167 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9218_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9218_14.pdf610 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9219_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9219_14.pdf854 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9220_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9220_14.pdf781 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9221_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9221_14.pdf824 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9222_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9222_14.pdf840 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9223_14.zip)Uchwała_Nr_387_9223_14.zip4160 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9224_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9224_14.pdf545 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9225_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9225_14.pdf728 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9226_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9226_14.pdf2213 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9227_14.zip)Uchwała_Nr_387_9227_14.zip4539 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9228_14.zip)Uchwała_Nr_387_9228_14.zip1760 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9229_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9229_14.pdf500 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9230_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9230_14.pdf8482 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9231_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9231_14.pdf794 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9232_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9232_14.pdf1009 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9233_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9233_14.pdf760 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_387_9234_14.pdf)Uchwała_Nr_387_9234_14.pdf3142 kB