bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 389 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 2 września 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

389/9243/14

02.09.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

389/9244/14

02.09.2014 r.

zbycia nieruchomości położonych w Zaczerniu gmina Trzebownisko i Rudnej Małej gmina Głogów Małopolski, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

389/9245/14

02.09.2014 r.

udzielenia upoważnienia do reprezentowania przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.

389/9246/14

02.09.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

389/9247/14

02.09.2014 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok oraz w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

389/9248/14

02.09.2014 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok.

389/9249/14

02.09.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

389/9250/14

02.09.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

389/9251/14

02.09.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

389/9252/14

02.09.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

389/9253/14

02.09.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

389/9254/14

02.09.2014 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu mieszkających w Domu dla bezdomnych mężczyzn” przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy.

389/9255/14

02.09.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

389/9256/14

02.09.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

389/9257/14

02.09.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

389/9258/14

02.09.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

389/9259/14

02.09.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

389/9260/14

02.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

389/9261/14

02.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

389/9262/14

02.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

389/9263/14

02.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

389/9264/14

02.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

389/9265/14

02.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

389/9266/14

02.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

389/9267/14

02.09.2014 r.

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

389/9268/14

02.09.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

389/9269/14

02.09.2014 r.

wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego do współorganizacji ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska Rocznej Konferencji Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych pt. „Innowacje i badania – transgraniczny rozwój poprzez partnerstwo publiczno-prywatne”, w Rzeszowie.

389/9270/14

02.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

389/9271/14

02.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

389/9272/14

02.09.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

389/9273/14

02.09.2014 r.

udzielenia upoważnienia.

389/9274/14

02.09.2014 r.

zatwierdzenia projektu ogłoszenia o koncesji na wybór operatora Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

389/9275/14

02.09.2014 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej”.

389/9276/14

02.09.2014 r.

zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów związanych z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

389/9277/14

02.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

389/9278/14

02.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

389/9279/14

02.09.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

389/9280/14

02.09.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

389/9281/14

02.09.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

389/9282/14

02.09.2014 r.

protestu.

389/9283/14

02.09.2014 r.

protestu.

389/9284/14

02.09.2014 r.

protestu.

389/9285/14

02.09.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Macieja Nowaka reprezentującego MX3 Sp. z o.o.

389/9286/14

02.09.2014 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

389/9287/14

02.09.2014 r.

decyzji o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego umieszczonego na Liście rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

389/9288/14

02.09.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

389/9289/14

02.09.2014 r.

zmiany uchwały nr 208/3938/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna schemat B Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna RPO WP na lata 2007 – 2013 oraz zmieniająca sposób zarządzania mieniem powstałym w ramach projektu pn. „Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu” – nr RPPK.05.03.00-18-011/09 realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg.

389/9290/14

02.09.2014 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru projektu pn. „Poprawa konkurencyjności Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” poprzez budowę świateł podejścia, przebudowę drogi startowej oraz budowę drogi północnej” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu F – Infrastruktura lotniska Rzeszów - Jasionka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

389/9291/14

02.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 337/8091/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 kwietnia 2014 r.

389/9292/14

02.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

389/9293/14

02.09.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 90/2052/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

389/9294/14

02.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

389/9295/14

02.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

389/9296/14

02.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

389/9297/14

02.09.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

389/9298/14

02.09.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

389/9299/14

02.09.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLV/951/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego zmienionej uchwałą Nr LIV/1059/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9243_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9243_14.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9244_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9244_14.pdf994 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9245_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9245_14.pdf78 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9246_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9246_14.pdf1230 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9247_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9247_14.pdf628 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9248_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9248_14.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9249_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9249_14.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9250_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9250_14.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9251_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9251_14.pdf532 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9252_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9252_14.pdf531 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9253_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9253_14.pdf539 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9254_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9254_14.pdf572 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9255_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9255_14.pdf1157 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9256_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9256_14.pdf1268 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9257_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9257_14.pdf1123 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9258_14.zip)Uchwała_Nr_389_9258_14.zip1471 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9259_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9259_14.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9260_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9260_14.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9261_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9261_14.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9262_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9262_14.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9263_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9263_14.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9264_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9264_14.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9265_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9265_14.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9266_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9266_14.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9267_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9267_14.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9268_14.zip)Uchwała_Nr_389_9268_14.zip1876 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9269_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9269_14.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9270_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9270_14.pdf676 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9271_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9271_14.pdf672 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9272_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9272_14.pdf1221 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9273_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9273_14.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9274_14.zip)Uchwała_Nr_389_9274_14.zip1476 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9275_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9275_14.pdf1284 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9276_14.zip)Uchwała_Nr_389_9276_14.zip1734 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9277_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9277_14.pdf590 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9278_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9278_14.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9279_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9279_14.pdf1990 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9280_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9280_14.pdf5370 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9281_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9281_14.pdf4554 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9282_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9282_14.pdf1937 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9283_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9283_14.pdf1869 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9284_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9284_14.pdf2229 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9285_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9285_14.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9286_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9286_14.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9287_14.zip)Uchwała_Nr_389_9287_14.zip8378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9288_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9288_14.pdf1105 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9289_14.zip)Uchwała_Nr_389_9289_14.zip4248 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9290_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9290_14.pdf1767 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9291_14.zip)Uchwała_Nr_389_9291_14.zip6062 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9292_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9292_14.pdf1276 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9293_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9293_14.pdf845 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9294_14.zip)Uchwała_Nr_389_9294_14.zip2378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9295_14.zip)Uchwała_Nr_389_9295_14.zip11256 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9296_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9296_14.pdf1974 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9297_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9297_14.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9298_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9298_14.pdf1459 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_389_9299_14.pdf)Uchwała_Nr_389_9299_14.pdf4586 kB