bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 396 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 września 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

396/9389/14

17.09.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

396/9390/14

17.09.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

396/9391/14

17.09.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

396/9392/14

17.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

396/9393/14

17.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

396/9394/14

17.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 341/8114/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2014.

396/9395/14

17.09.2014 r.

przyjęcia stanowiska.

396/9396/14

17.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

396/9397/14

17.09.2014 r.

wyznaczenia likwidatora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

396/9398/14

17.09.2014 r.

wyznaczenia likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu.

396/9399/14

17.09.2014 r.

wyznaczenia likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.

396/9400/14

17.09.2014 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

396/9401/14

17.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

396/9402/14

17.09.2014 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.

396/9403/14

17.09.2014 r.

przeprowadzenia prezentacji podczas Dni Kraju Zlinskiego.

396/9404/14

17.09.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

396/9405/14

17.09.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

396/9406/14

17.09.2014 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg publicznych powiatowych drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Młp. Leżajsk w km 10+910,8 do drogi gminnej ul Łuże w Mielcu.

396/9407/14

17.09.2014 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

396/9408/14

17.09.2014 r.

powołania dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

396/9409/14

17.09.2014 r.

pozostawienia bez rozpatrzenia protestu.

396/9410/14

17.09.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

396/9411/14

17.09.2014 r.

wystąpienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej.

396/9412/14

17.09.2014 r.

udzielenia upoważnienia.

396/9413/14

17.09.2014 r.

wyrażenia woli wsparcia Politechniki  Rzeszowskiej w staraniach o realizację projektu „AVRATECH - Centre of Excelence in Aerospace”.

396/9414/14

17.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

396/9415/14

17.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

396/9416/14

17.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

396/9417/14

17.09.2014 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

396/9418/14

17.09.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

396/9419/14

17.09.2014 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 387/9222/14 z dnia 26.08.2014 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

396/9420/14

17.09.2014 r.

zmiany w Regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór sierpień 2013.

396/9421/14

17.09.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcą, którego projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 216/5094/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (z późniejszymi zmianami).

396/9422/14

17.09.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

396/9423/14

17.09.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.