bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 398 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 września 2014 r.

Numer uchwały 

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

398/9426/14

23.09.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.

398/9427/14

23.09.2014 r.

ustalenia stawki czynszu za 1 m2 dla wynajmowanej powierzchni w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie.

398/9428/14

23.09.2014 r.

zmiany uchwały.

398/9429/14

23.09.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

398/9430/14

23.09.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

398/9431/14

23.09.2014 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Podkarpacki Portal Osób Niepełnosprawnych „Świadomi Niepełnospr@wni” przez Fundację Rozwoju Podkarpacia Dla Młodych „Orzeł” w Ustrzykach Dolnych.

398/9432/14

23.09.2014 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „STOP PRZEMOCY – punkt konsultacyjny dla rodzin z terenu gminy Tyczyn i Gminy Miasto Rzeszów” jako zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie.

398/9433/14

23.09.2014 r.

udzielenia dotacji w 2014 roku ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

398/9434/14

23.09.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

398/9435/14

23.09.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

398/9436/14

23.09.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

398/9437/14

23.09.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

398/9438/14

23.09.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

398/9439/14

23.09.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 331/7916/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

398/9440/14

23.09.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 333/7959/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

398/9441/14

23.09.2014 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

398/9442/14

23.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

398/9443/14

23.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

398/9444/14

23.09.2014 r.

niewyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy Nr 8.2.2/IV.1/192/11/U/137/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

398/9445/14

23.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu na rzecz Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

398/9446/14

23.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Publicznego Katolickiego Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Tarnobrzegu.

398/9447/14

23.09.2014 r.

wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” w sprawie współorganizacji konferencji prezentującej rezultaty realizacji projektu „CEKSO 2”.

398/9448/14

23.09.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas II ultraMaratonu Bieszczadzkiego.

398/9449/14

23.09.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas widowiska historyczno-teatralnego pod kryptonimem „Burza”.

398/9450/14

23.09.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Uroczystego Oratorium Papieskiego.

398/9451/14

23.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

398/9452/14

23.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

398/9453/14

23.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

398/9454/14

23.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

398/9455/14

23.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

398/9456/14

23.09.2014 r.

udostępnienia Operatorowi pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.

398/9457/14

23.09.2014 r.

potwierdzenia pełnomocnictwa dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

398/9458/14

23.09.2014 r.

udzielenia dotacji celowej dla partnerów projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” – odcinek IV.

398/9459/14

23.09.2014 r.

upoważnienia do wystąpienia w imieniu Województwa Podkarpackiego, pracownika firmy PESA Bydgoszcz SA do reprezentowania i kontaktów z Transportowym Dozorem Technicznym.

398/9460/14

23.09.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

398/9461/14

23.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

398/9462/14

23.09.2014 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

398/9463/14

23.09.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

398/9464/14

23.09.2014 r.

zmiany uchwały nr 72/1589/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

398/9465/14

23.09.2014 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

398/9466/14

23.09.2014 r.

zmiany Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 schemat A RPO WP.

398/9467/14

23.09.2014 r.

zawarcia porozumienia dotyczącego udostępnienia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Mielcu.

398/9468/14

23.09.2014 r.

wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie przez Powiat Jasielski Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy części infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego” – nr RPPK.05.01.00-18-070/08 zrealizowanego przez Powiat Jasielski w ramach działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

398/9469/14

23.09.2014 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru projektu pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

398/9470/14

23.09.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

398/9471/14

23.09.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

398/9472/14

23.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

398/9473/14

23.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

398/9474/14

23.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 327/6907/10 z dnia 30 listopada 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

398/9475/14

23.09.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

398/9476/14

23.09.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9426_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9426_14.pdf504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9427_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9427_14.pdf290 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9428_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9428_14.pdf703 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9429_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9429_14.pdf1167 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9430_14.zip)Uchwała_Nr_398_9430_14.zip7284 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9431_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9431_14.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9432_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9432_14.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9433_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9433_14.pdf2115 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9434_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9434_14.pdf1130 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9435_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9435_14.pdf1084 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9436_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9436_14.pdf1003 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9437_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9437_14.pdf1042 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9438_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9438_14.pdf1053 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9439_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9439_14.pdf1123 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9440_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9440_14.pdf1302 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9441_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9441_14.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9442_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9442_14.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9443_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9443_14.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9444_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9444_14.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9445_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9445_14.pdf942 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9446_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9446_14.pdf676 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9447_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9447_14.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9448_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9448_14.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9449_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9449_14.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9450_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9450_14.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9451_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9451_14.pdf644 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9452_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9452_14.pdf649 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9453_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9453_14.pdf678 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9454_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9454_14.pdf703 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9455_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9455_14.pdf656 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9456_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9456_14.pdf100 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9457_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9457_14.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9458_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9458_14.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9459_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9459_14.pdf94 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9460_14.zip)Uchwała_Nr_398_9460_14.zip3004 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9461_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9461_14.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9462_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9462_14.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9463_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9463_14.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9464_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9464_14.pdf1483 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9465_14.zip)Uchwała_Nr_398_9465_14.zip4019 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9466_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9466_14.pdf898 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9467_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9467_14.pdf1027 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9468_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9468_14.pdf783 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9469_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9469_14.pdf1972 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9470_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9470_14.pdf798 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9471_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9471_14.pdf523 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9472_14.zip)Uchwała_Nr_398_9472_14.zip3592 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9473_14.zip)Uchwała_Nr_398_9473_14.zip10515 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9474_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9474_14.pdf1233 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9475_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9475_14.pdf768 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_398_9476_14.pdf)Uchwała_Nr_398_9476_14.pdf460 kB