bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 400 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 września 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

400/9479/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody na odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. oraz reprezentowania Województwa Podkarpackiego.

400/9480/14

30.09.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

400/9481/14

30.09.2014 r.

odwołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

400/9482/14

30.09.2014 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie na starcie” przez parafię rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku.

400/9483/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na nabycie videolaryngostroboskopu.

400/9484/14

30.09.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

400/9485/14

30.09.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

400/9486/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody na odwołanie zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

400/9487/14

30.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

400/9488/14

30.09.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

400/9489/14

30.09.2014 r.

powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

400/9490/14

30.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

400/9491/14

30.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

400/9492/14

30.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

400/9493/14

30.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

400/9494/14

30.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

400/9495/14

30.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

400/9496/14

30.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

400/9497/14

30.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

400/9498/14

30.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

400/9499/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. st. sierż. pilota St. Działowskiego w Mielcu.

400/9500/14

30.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015.

400/9501/14

30.09.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

400/9502/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

400/9503/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku.

400/9504/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Urzejowice” ze środków własnych PZDW w wysokości 100 000,00 zł.

400/9505/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

400/9506/14

30.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

400/9507/14

30.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

400/9508/14

30.09.2014 r.

zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

400/9509/14

30.09.2014 r.

zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

400/9510/14

30.09.2014 r.

zmiany uchwały Nr 253/4901/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2010 r. 

400/9511/14

30.09.2014 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP.

400/9512/14

30.09.2014 r.

uchylenia uchwały Nr 36/675/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2011 r.

400/9513/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

400/9514/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody na zmiany w projekcie pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

400/9515/14

30.09.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

400/9516/14

30.09.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

400/9517/14

30.09.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 90/2052/11 z dnia 8 listopada 2011 r., w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r.

400/9518/14

30.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

400/9519/14

30.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

400/9520/14

30.09.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

400/9521/14

30.09.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

400/9522/14

30.09.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

400/9523/14

30.09.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9479_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9479_14.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9480_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9480_14.pdf543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9481_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9481_14.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9482_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9482_14.pdf537 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9483_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9483_14.pdf383 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9484_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9484_14.pdf1218 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9485_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9485_14.pdf1061 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9486_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9486_14.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9487_14.zip)Uchwała_Nr_400_9487_14.zip2828 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9488_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9488_14.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9489_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9489_14.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9490_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9490_14.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9491_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9491_14.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9492_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9492_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9493_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9493_14.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9494_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9494_14.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9495_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9495_14.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9496_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9496_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9497_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9497_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9498_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9498_14.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9499_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9499_14.pdf660 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9500_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9500_14.pdf610 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9501_14.zip)Uchwała_Nr_400_9501_14.zip1699 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9502_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9502_14.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9503_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9503_14.pdf691 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9504_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9504_14.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9505_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9505_14.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9506_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9506_14.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9507_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9507_14.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9508_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9508_14.pdf1018 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9509_14.zip)Uchwała_Nr_400_9509_14.zip10464 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9510_14.zip)Uchwała_Nr_400_9510_14.zip7700 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9511_14.zip)Uchwała_Nr_400_9511_14.zip8500 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9512_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9512_14.pdf510 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9513_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9513_14.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9514_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9514_14.pdf1106 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9515_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9515_14.pdf526 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9516_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9516_14.pdf832 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9517_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9517_14.pdf950 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9518_14.zip)Uchwała_Nr_400_9518_14.zip3300 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9519_14.zip)Uchwała_Nr_400_9519_14.zip3351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9520_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9520_14.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9521_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9521_14.pdf531 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9522_14.pdf)Uchwała_Nr_400_9522_14.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_400_9523_14.zip)Uchwała_Nr_400_9523_14.zip1641 kB