bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 403 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 października 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

403/9525/14

07.10.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

403/9526/14

07.10.2014 r.

zmiany uchwały.

403/9527/14

07.10.2014 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku.

403/9528/14

07.10.2014 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2019 roku.

403/9529/14

07.10.2014 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich i Powiatowych woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie” przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” z Niska.

403/9530/14

07.10.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

403/9531/14

07.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 317/7593/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

403/9532/14

07.10.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

403/9533/14

07.10.2014 r.

wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

403/9534/14

07.10.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2014.

403/9535/14

07.10.2014 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

403/9536/14

07.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

403/9537/14

07.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

403/9538/14

07.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

403/9539/14

07.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

403/9540/14

07.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

403/9541/14

07.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

403/9542/14

07.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

403/9543/14

07.10.2014 r.

ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

403/9544/14

07.10.2014 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.

403/9545/14

07.10.2014 r.

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

403/9546/14

07.10.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

403/9547/14

07.10.2014 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych przez FKS Stal Mielec podczas obchodów Święta 75 lat FKS Stali Mielec.

403/9548/14

07.10.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

403/9549/14

07.10.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

403/9550/14

07.10.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

403/9551/14

07.10.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

403/9552/14

07.10.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

403/9553/14

07.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 365/8727/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 lipca2014 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2014 r.

403/9554/14

07.10.2014 r.

ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015.

403/9555/14

07.10.2014 r.

podpisania porozumienia ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki i Województwa pn. Ogólnopolska Konferencja Historyczna z okazji jubileuszu 25 – lecia powstania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „U źródeł ZHR”.

403/9556/14

07.10.2014 r.

przyjęcia Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 2.1 schemat B RPO WP.

403/9557/14

07.10.2014 r.

projektu pn. Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło).

403/9558/14

07.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

403/9559/14

07.10.2014 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminów związanych z realizacją  projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

403/9560/14

07.10.2014 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - nr RPPK.03.01.00-18-002/14 realizowanego przez Szpital Miejski w Przemyślu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

403/9561/14

07.10.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany miejsca realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-356/13, pn.: „Podwyższenie konkurencyjności F.U.H MEGA Mariusz Szymaszek poprzez inwestycję w innowacyjne urządzenia”, złożonego przez F.U.H MEGA Mariusz Szymaszek, wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. (z późniejszymi zmianami).

403/9562/14

07.10.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

403/9563/14

07.10.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

403/9564/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Lubaczów.

403/9565/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

403/9566/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zarszyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zarszyn.

403/9567/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Hyżne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Hyżne.

403/9568/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”.

403/9569/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.).

403/9570/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia transportu między szpitalami – transport „in utero”.

403/9571/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wsparcia działań zmierzających do utworzenia centrum perinatologii w województwie podkarpackim.

403/9572/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

403/9573/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu oddziaływania Muzeum – Zamek w Łańcucie.

403/9574/14

07.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9525_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9525_14.pdf523 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9526_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9526_14.pdf498 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9527_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9527_14.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9528_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9528_14.pdf292 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9529_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9529_14.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9530_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9530_14.pdf1103 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9531_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9531_14.pdf749 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9532_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9532_14.pdf1090 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9533_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9533_14.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9534_14.zip)Uchwała_Nr_403_9534_14.zip2935 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9535_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9535_14.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9536_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9536_14.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9537_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9537_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9538_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9538_14.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9539_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9539_14.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9540_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9540_14.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9541_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9541_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9542_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9542_14.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9543_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9543_14.pdf710 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9544_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9544_14.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9545_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9545_14.pdf2437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9546_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9546_14.pdf642 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9547_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9547_14.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9548_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9548_14.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9549_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9549_14.pdf708 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9550_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9550_14.pdf686 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9551_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9551_14.pdf717 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9552_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9552_14.pdf626 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9553_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9553_14.pdf3370 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9554_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9554_14.pdf1376 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9555_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9555_14.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9556_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9556_14.pdf655 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9557_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9557_14.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9558_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9558_14.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9559_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9559_14.pdf1120 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9560_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9560_14.pdf1071 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9561_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9561_14.pdf795 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9562_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9562_14.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9563_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9563_14.pdf820 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9564_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9564_14.pdf516 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9565_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9565_14.pdf612 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9566_14.zip)Uchwała_Nr_403_9566_14.zip1456 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9566_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9566_14.pdf1333 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9567_14.zip)Uchwała_Nr_403_9567_14.zip1905 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9568_14.zip)Uchwała_Nr_403_9568_14.zip5022 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9569_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9569_14.pdf1125 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9570_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9570_14.pdf605 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9571_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9571_14.pdf612 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9572_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9572_14.pdf2598 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9573_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9573_14.pdf603 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_403_9574_14.pdf)Uchwała_Nr_403_9574_14.pdf2720 kB