bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 407 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 14 października 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

407/9582/14

14.10.2014 r.

wyrażenia zgody na postanowienia zawarte w treści projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, odbywającego się w trybie pisemnym.

407/9583/14

14.10.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

407/9584/14

14.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

407/9585/14

14.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

407/9586/14

14.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

407/9587/14

14.10.2014 r.

zmiany uchwały Nr 373/8871/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 lipca 2014 r. 

407/9588/14

14.10.2014 r.

zmiany uchwały Nr 387/9184/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2014 r. 

407/9589/14

14.10.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

407/9590/14

14.10.2014 r.

wyrażenia zgody na wykonanie przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie remontu i przebudowy pomieszczeń siedziby Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie w budynku przy ul. L. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.

407/9591/14

14.10.2014 r.

akceptacji działań zmierzających do zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim i Powiatem Krośnieńskim.

407/9592/14

14.10.2014 r.

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu systemowego
pn. ,,Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

407/9593/14

14.10.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie laparoskopu z oprzyrządowaniem.

407/9594/14

14.10.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

407/9595/14

14.10.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

407/9596/14

14.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

407/9597/14

14.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

407/9598/14

14.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

407/9599/14

14.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

407/9600/14

14.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

407/9601/14

14.10.2014 r.

powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów w ramach programu „Nie zagubić talentu”.

407/9602/14

14.10.2014 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

407/9603/14

14.10.2014 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Turnieju piłkarskiego rocznika 2004.

407/9604/14

14.10.2014 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu będącego samorządową wojewódzką osobą prawną.

407/9605/14

14.10.2014 r.

zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr DOA.III.273.86.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zawartej z firmą NEWAG S.A. na dostawę trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym do obsługi połączeń wojewódzkich i międzywojewódzkich.

407/9606/14

14.10.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

407/9607/14

14.10.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

407/9608/14

14.10.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

407/9609/14

14.10.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

407/9610/14

14.10.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Korczyna.

407/9611/14

14.10.2014 r.

pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o rejestrację pojazdów kolejowych.

407/9612/14

14.10.2014 r.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

407/9613/14

14.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg  Wojewódzkich w Rzeszowie.

407/9614/14

14.10.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 21+498 – 21+644 str. lewa oraz w km 21+490- 21+512 i 21+558-21+596 w miejscowości Pakoszówka”.

407/9615/14

14.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

407/9616/14

14.10.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

407/9617/14

14.10.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

407/9618/14

14.10.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

407/9619/14

14.10.2014 r.

określenia dopuszczalnych odstępstw od zasad prowadzenia kontroli zamówień publicznych oraz nakładania korekt finansowych w projektach realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013.

407/9620/14

14.10.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

407/9621/14

14.10.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

407/9622/14

14.10.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

407/9623/14

14.10.2014 r.

wydłużenia terminu na zawarcie umów o dofinansowanie z Wnioskodawcą, którego projekty zostały wybrane do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 216/5094/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami.

407/9624/14

14.10.2014 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr RPPK.01.01.00-18-201/13, pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy  "DELTA - CAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt i oprogramowanie”, złożonego przez "DELTA - CAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

407/9625/14

14.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

407/9626/14

14.10.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany miejsca realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-321/13, pn.: „Nabycie systemu do optymalizacji i planowania zapasów wraz z aplikacją decyzyjną na smartfony w celu wprowadzenia do oferty firmy ALIOR CONSULTING Albert Smektalski innowacyjnych usług”, złożonego przez ALIOR CONSULTING – Albert Smektalski, wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. (z późniejszymi zmianami).

407/9627/14

14.10.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany miejsca realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-436/13, pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy BIMAX Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii obróbki materiałów samoprzylepnych”, złożonego przez BIMAX Sp. z o.o., wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r.

407/9628/14

14.10.2014 r.

przyjęcia wyjaśnień Beneficjenta w zakresie nieosiągnięcia wskaźników rezultatu RR.8.2.20 (Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek zagraniczny) i RR.8.2.21 (Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek krajowy) w projekcie nr RPPK.01.01.00-18-250/09 pn. „Zakup innowacyjnego sprzętu przez Wytwórnię Szablonów Kreślarskich – Leniar Sp. j. szansą na poszerzenie oferty sprzedaży” dla konkursu ogłoszonego w roku 2009 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

407/9629/14

14.10.2014 r.

przyjęcia wyjaśnień Beneficjenta w zakresie nieosiągnięcia w pełni wskaźnika rezultatu realizacji projektu: RR.8.2.1 Zmiana przychodów ze sprzedaży w projekcie nr RPPK.01.01.00-18-544/08 pn. „Dolina Innowacji i Turystyki – unowocześnienie procesu produkcji i dystrybucji napojów z wykorzystaniem walorów turystycznych regionu Dolina Strugu w „Chmielnik-Zdrój” S.A.” dla konkursu ogłoszonego w roku 2008 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

407/9630/14

14.10.2014 r.

przyjęcia wyjaśnień Beneficjenta w zakresie nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu realizacji projektu: RR.8.2.1  Zmiana przychodów ze sprzedaży w projekcie nr RPPK.01.01.00-18-663/08 pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Galicja II przez zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia kopalni piasku w  miejscowości Łazów gmina Krzeszów” dla konkursu ogłoszonego w roku 2008 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

407/9631/14

14.10.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

407/9632/14

14.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

407/9633/14

14.10.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

407/9634/14

14.10.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

407/9635/14

14.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

407/9636/14

14.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

407/9637/14

14.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina.

407/9638/14

14.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9582_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9582_14.pdf772 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9583_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9583_14.pdf557 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9584_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9584_14.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9585_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9585_14.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9586_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9586_14.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9587_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9587_14.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9588_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9588_14.pdf511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9589_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9589_14.pdf527 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9590_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9590_14.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9591_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9591_14.pdf484 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9592_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9592_14.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9593_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9593_14.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9594_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9594_14.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9595_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9595_14.pdf1066 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9596_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9596_14.pdf1013 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9597_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9597_14.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9598_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9598_14.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9599_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9599_14.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9600_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9600_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9601_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9601_14.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9602_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9602_14.pdf919 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9603_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9603_14.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9604_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9604_14.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9605_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9605_14.pdf1229 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9606_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9606_14.pdf693 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9607_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9607_14.pdf674 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9608_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9608_14.pdf671 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9609_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9609_14.pdf684 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9610_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9610_14.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9611_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9611_14.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9612_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9612_14.pdf525 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9613_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9613_14.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9614_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9614_14.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9615_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9615_14.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9616_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9616_14.pdf1973 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9617_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9617_14.pdf1972 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9618_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9618_14.pdf1665 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9619_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9619_14.pdf631 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9620_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9620_14.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9621_14.zip)Uchwała_Nr_407_9621_14.zip1363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9622_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9622_14.pdf735 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9623_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9623_14.pdf1584 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9624_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9624_14.pdf907 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9625_14.zip)Uchwała_Nr_407_9625_14.zip3288 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9626_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9626_14.pdf842 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9627_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9627_14.pdf833 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9628_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9628_14.pdf852 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9629_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9629_14.pdf986 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9630_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9630_14.pdf1090 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9631_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9631_14.pdf771 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9632_14.zip)Uchwała_Nr_407_9632_14.zip1725 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9633_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9633_14.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9634_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9634_14.pdf506 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9635_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9635_14.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9636_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9636_14.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9637_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9637_14.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_407_9638_14.pdf)Uchwała_Nr_407_9638_14.pdf1658 kB