bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 410 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 21 października 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

410/9648/14

21.10.2014 r.

wyrażenia zgody na wykonanie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie robót budowlanych.

410/9649/14

21.10.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo–finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

410/9650/14

21.10.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w Programie Działalności  Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2014 rok.

410/9651/14

21.10.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian  w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2014.

410/9652/14

21.10.2014 r.

przyjęcia protokołu z wyników  konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

410/9653/14

21.10.2014 r.

przyjęcia protokołu z wyników  konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

410/9654/14

21.10.2014 r.

powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

410/9655/14

21.10.2014 r.

wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

410/9656/14

21.10.2014 r.

wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

410/9657/14

21.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 317/7591/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

410/9658/14

21.10.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

410/9659/14

21.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 321/7698/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 luty 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

410/9660/14

21.10.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

410/9661/14

21.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 389/9257/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

410/9662/14

21.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 321/7699/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

410/9663/14

21.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 389/9255/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla  Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

410/9664/14

21.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 365/8699/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

410/9665/14

21.10.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

410/9666/14

21.10.2014 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

410/9667/14

21.10.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014.

410/9668/14

21.10.2014 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

410/9669/14

21.10.2014 r.

zmian w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2014”.

410/9670/14

21.10.2014 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych przez Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 10-lecia PFPK Sp. z o.o.

410/9671/14

21.10.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas I Ligi Unihokeja poprzez Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej.

410/9672/14

21.10.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

410/9673/14

21.10.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas uroczystej premiery filmu „Rafał Wilk Człowiek ze Stali”.

410/9674/14

21.10.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych województwa podkarpackiego podczas I Grand Prix Amatorów Podkarpacia.

410/9675/14

21.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

410/9676/14

21.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

410/9677/14

21.10.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku.

410/9678/14

21.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

410/9679/14

21.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

410/9680/14

21.10.2014 r.

ustalenia terminu rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

410/9681/14

21.10.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów dwustronnych.

410/9682/14

21.10.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego  w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

410/9683/14

21.10.2014 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

410/9684/14

21.10.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

410/9685/14

21.10.2014 r.

podpisania umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim i Gminą Leżajsk, Gminą Grodzisko Dolne, Gminą Kuryłówka i Miastem i Gminą Nowa Sarzyna w sprawie udzielenia Województwu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

410/9686/14

21.10.2014 r.

objęcia dofinansowaniem projektu zgłoszonego przez Powiat Rzeszowski ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów „Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnie poprzez rozbudowę infrastruktury, doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015.

410/9687/14

21.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwach rolnych.

410/9688/14

21.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.