bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 422 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 listopada 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

422/9910/14

24.11.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

422/9911/14

24.11.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

422/9912/14

24.11.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

422/9913/14

24.11.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

422/9914/14

24.11.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartych przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

422/9915/14

24.11.2014 r.

przesunięcia terminu złożenia dokumentów rozliczeniowych dotacji udzielonej na budowy i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

422/9916/14

24.11.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego.

422/9917/14

24.11.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 343/8162/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

422/9918/14

24.11.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 415/9767/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

422/9919/14

24.11.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 398/9436/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

422/9920/14

24.11.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 317/7593/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

422/9921/14

24.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

422/9922/14

24.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

422/9923/14

24.11.2014 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

422/9924/14

24.11.2014 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina.

422/9925/14

24.11.2014 r.

sposobu realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zadań wynikających z art. 21 ustawy o pomocy społecznej.

422/9926/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2015 rok.

422/9927/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej na 2015 rok Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie działającego przy ul. Armii Krajowej 3 oraz przy ul. Lwowskiej 21.

422/9928/14

24.11.2014 r.

dofinansowania kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie działającego przy ul. Powstańców Śląskich 16 i ul. Bohaterów Westerplatte 2a oraz zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie od.1.10.2015 do 31.12.2015 r.

422/9929/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2015 rok.

422/9930/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2015 rok.

422/9931/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2015 rok.

422/9932/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2015 rok.

422/9933/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2015 rok.

422/9934/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2015 rok.

422/9935/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2015 rok.

422/9936/14

24.11.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

422/9937/14

24.11.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

422/9938/14

24.11.2014 r.

złożenia do Mennicy Polskiej S.A. zamówienia na pieczęcie urzędowe.

422/9939/14

24.11.2014 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

422/9940/14

24.11.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

422/9941/14

24.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 392/9311/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 września 2014 r.

422/9942/14

24.11.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Mechanizm kwalifikacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

422/9943/14

24.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 407/9622/14 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

422/9944/14

24.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

422/9945/14

24.11.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

422/9946/14

24.11.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 327/6907/10 z dnia 30 listopada 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

422/9947/14

24.11.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

422/9948/14

24.11.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

422/9949/14

24.11.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

422/9950/14

24.11.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

422/9951/14

24.11.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

422/9952/14

24.11.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszów Narodowy.

422/9953/14

24.11.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

422/9954/14

24.11.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

422/9955/14

24.11.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

422/9956/14

24.11.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

422/9957/14

24.11.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dwustronnej.

422/9958/14

24.11.2014 r.

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu dotyczącego poszerzenia SSE EURO-PARK MIELEC.

422/9959/14

24.11.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

422/9960/14

24.11.2014 r.

akceptacji aneksów do protokołu ze spotkania negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

422/9961/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

422/9962/14

24.11.2014 r.

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

422/9963/14

24.11.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

422/9964/14

24.11.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych dla Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO.

422/9965/14

24.11.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

422/9966/14

24.11.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

422/9967/14

24.11.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

422/9968/14

24.11.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

422/9969/14

24.11.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

422/9970/14

24.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie na zmianę warunków umowy najmu.

422/9971/14

24.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Medyczno-Społecznemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu na przedłużenie umowy najmu.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9910_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9910_14.pdf524 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9911_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9911_14.pdf528 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9912_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9912_14.pdf531 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9913_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9913_14.pdf526 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9914_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9914_14.pdf499 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9915_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9915_14.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9916_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9916_14.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9917_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9917_14.pdf699 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9918_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9918_14.pdf670 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9919_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9919_14.pdf732 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9920_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9920_14.pdf761 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9921_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9921_14.pdf1057 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9922_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9922_14.pdf1128 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9923_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9923_14.pdf980 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9924_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9924_14.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9925_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9925_14.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9926_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9926_14.pdf840 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9927_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9927_14.pdf885 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9928_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9928_14.pdf1029 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9929_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9929_14.pdf843 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9930_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9930_14.pdf838 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9931_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9931_14.pdf844 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9932_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9932_14.pdf854 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9933_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9933_14.pdf849 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9934_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9934_14.pdf845 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9935_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9935_14.pdf837 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9936_14.zip)Uchwała_Nr_422_9936_14.zip1472 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9937_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9937_14.pdf632 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9938_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9938_14.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9939_14.zip)Uchwała_Nr_422_9939_14.zip3268 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9940_14.zip)Uchwała_Nr_422_9940_14.zip2769 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9941_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9941_14.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9942_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9942_14.pdf702 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9943_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9943_14.pdf863 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9944_14.zip)Uchwała_Nr_422_9944_14.zip3950 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9945_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9945_14.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9946_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9946_14.pdf774 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9947_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9947_14.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9948_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9948_14.pdf615 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9949_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9949_14.pdf687 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9950_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9950_14.pdf606 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9951_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9951_14.pdf594 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9952_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9952_14.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9953_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9953_14.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9954_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9954_14.pdf567 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9955_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9955_14.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9956_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9956_14.pdf1918 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9957_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9957_14.pdf608 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9958_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9958_14.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9959_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9959_14.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9960_14.zip)Uchwała_Nr_422_9960_14.zip3250 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9961_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9961_14.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9962_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9962_14.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9963_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9963_14.pdf855 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9964_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9964_14.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9965_14.zip)Uchwała_Nr_422_9965_14.zip4475 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9966_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9966_14.pdf885 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9967_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9967_14.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9968_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9968_14.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9969_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9969_14.pdf2323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9970_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9970_14.pdf545 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_422_9971_14.pdf)Uchwała_Nr_422_9971_14.pdf547 kB