bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 1 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 2 grudnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

1/1/14

02.12.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

1/2/14

02.12.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

1/3/14

02.12.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

1/4/14

02.12.2014 r.

wyrażenie zgody na kontynuacje realizacji umów.

1/5/14

02.12.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na zakup aparatów ultrasonograficznych /USG/.

1/6/14

02.12.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

1/7/14

02.12.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

1/8/14

02.12.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

1/9/14

02.12.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

1/10/14

02.12.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Gawłuszowice.

1/11/14

02.12.2014 r.

udzielenia upoważnienia dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

1/12/14

02.12.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 313/7498/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

1/13/14

02.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

1/14/14

02.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

1/15/14

02.12.2014 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

1/16/14

02.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „API – ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY – pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1/17/14

02.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Program rozwoju specjalistycznych usług szkoleniowych dla podkarpackich przedsiębiorców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1/18/14

02.12.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

1/19/14

02.12.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

1/20/14

02.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1/21/14

02.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1/22/14

02.12.2014 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektów: nr RPPK.01.01.00-18-212/09, pn.: „Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX – WIK  w województwie podkarpackim” złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe X-WIK Jadwiga Cholewa oraz WND-RPPK.01.01.00-18-741/09, pn. „Dywersyfikacja działalności firmy ''HMB Energomat'' złożonego przez HMB Energomat S.Kołodziej, W. Sobczyk w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1/23/14

02.12.2014 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr RPPK.01.01.00-18-015/13, pn.: „Dywersyfikacja działalności firmy Usługi Budowlane Katarzyna Tomaszewska poprzez zakup urządzeń do myjni”, złożonego przez Usługi Budowlane Katarzyna Tomaszewska w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1/24/14

02.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 216/5094/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1/25/14

02.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 327/7786/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2013.

1/26/14

02.12.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

1/27/14

02.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

1/28/14

02.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.