bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 8 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 grudnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

8/162/14

22.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

8/163/14

22.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

8/164/14

22.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

8/165/14

22.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

8/166/14

22.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

8/167/14

22.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

8/168/14

22.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

8/169/14

22.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

8/170/14

22.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

8/171/14

22.12.2014 r.

przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II” na rzecz Miasta Mielca.

8/172/14

22.12.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Czarna.

8/173/14

22.12.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 313/7498/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

8/174/14

22.12.2014 r.

zmiany uchwały Nr 313/7499/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013.

8/175/14

22.12.2014 r.

zmiany uchwały Nr 6/102/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączony w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71”.

8/176/14

22.12.2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 375/8938/14 z dnia 29 lipca 2014 r.

8/177/14

22.12.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

8/178/14

22.12.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

8/179/14

22.12.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.

8/180/14

22.12.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

8/181/14

22.12.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

8/182/14

22.12.2014 r.

ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez pracowników Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2015 roku w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

8/183/14

22.12.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

8/184/14

22.12.2014 r.

przyjęcia Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2015.

8/185/14

22.12.2014 r.

zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i obowiązki Samorządu Województwa Podkarpackiego – Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

8/186/14

22.12.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Marcina Sikorskiego reprezentującego EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia, działającej na zlecenie TP TELTECH Sp. z o.o.

8/187/14

22.12.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionej przez Województwo Podkarpackie Pani Patrycji Wysockiej reprezentującej EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia.

8/188/14

22.12.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

8/189/14

22.12.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

8/190/14

22.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

8/191/14

22.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

8/192/14

22.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

8/193/14

22.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

8/194/14

22.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

8/195/14

22.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA  w Rzeszowie jako instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług świadczonych dla sektora MŚP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

8/196/14

22.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Specjalistyczny portal szansą na rozwój przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

8/197/14

22.12.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

8/198/14

22.12.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

8/199/14

22.12.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

8/200/14

22.12.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

8/201/14

22.12.2014 r.

projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.

8/202/14

22.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

8/203/14

22.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

8/204/14

22.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

8/205/14

22.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr II/10/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

8/206/14

22.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr II/8/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

8/207/14

22.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.