bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 21 stycznia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

16/294/15

21.01.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

16/295/15

21.01.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

16/296/15

21.01.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

16/297/15

21.01.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

16/298/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia stanowiska Konsultanta regionalnego oraz delegacji krajowych i zagranicznych w ramach realizacji projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

16/299/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączony w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71” realizowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

16/300/15

21.01.2015 r.

złożenia odwołania od decyzji administracyjnej.

16/301/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w targach Air Cargo Monachium 2015.

16/302/15

21.01.2015 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas „55. Plebiscytu na Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców Podkarpacia 2014 r.”

16/303/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

16/304/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

16/305/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

16/306/15

21.01.2015 r.

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

16/307/15

21.01.2015 r.

zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015.

16/308/15

21.01.2015 r.

zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

16/309/15

21.01.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

16/310/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

16/311/15

21.01.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

16/312/15

21.01.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

16/313/15

21.01.2015 r.

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.

16/314/15

21.01.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu.

16/315/15

21.01.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Krośnie.

16/316/15

21.01.2015 r.

przeprowadzenia kontroli w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

16/317/15

21.01.2015 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

16/318/15

21.01.2015 r.

zmiany uchwały Nr 10/223/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

16/319/15

21.01.2015 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

16/320/15

21.01.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

16/321/15

21.01.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu „Sieć COIE ” w I kwartale 2015 r.

16/322/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

16/323/15

21.01.2015 r.

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

16/324/15

21.01.2015 r.

nieodpłatnego przekazania Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dokumentacji technicznej opracowanej w ramach projektu „Wsparcie procesu tworzenia projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 poprzez przygotowanie dokumentacji w 2014 roku” finansowanego z RPO WP 2007-2013 z Osi Priorytetowej VIII Pomoc techniczna.

16/325/15

21.01.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/326/15

21.01.2015 r.

zmiany uchwały Nr 245/5914/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2013 r.

16/327/15

21.01.2015 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/328/15

21.01.2015 r.

ogłoszenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/329/15

21.01.2015 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt …” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/330/15

21.01.2015 r.

ustanowienia procedury wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

16/331/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

16/332/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

16/333/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

16/334/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

16/335/15

21.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

16/336/15

21.01.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/337/15

21.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/338/15

21.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/339/15

21.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/340/15

21.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/341/15

21.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/342/15

21.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/343/15

21.01.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr RPPK.01.01.00-18-134/13, pn.: „Zakup urządzeń do świadczenia usług geodezyjnych dla firmy GEOS z Ustrzyk Dolnych” złożonego przez Paweł Ostrówka Firma GEOS w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16/344/15

21.01.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

16/345/15

21.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

16/346/15

21.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu.

16/347/15

21.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy.

16/348/15

21.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.

16/349/15

21.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku.

16/350/15

21.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.

16/351/15

21.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.

16/352/15

21.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

16/353/15

21.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę numer II/13/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

16/354/15

21.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę numer II/12/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_294_15.pdf)Uchwała_Nr_16_294_15.pdf641 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_295_15.pdf)Uchwała_Nr_16_295_15.pdf660 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_296_15.pdf)Uchwała_Nr_16_296_15.pdf611 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_297_15.pdf)Uchwała_Nr_16_297_15.pdf628 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_298_15.pdf)Uchwała_Nr_16_298_15.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_299_15.pdf)Uchwała_Nr_16_299_15.pdf483 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_300_15.pdf)Uchwała_Nr_16_300_15.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_301_15.pdf)Uchwała_Nr_16_301_15.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_302_15.pdf)Uchwała_Nr_16_302_15.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_303_15.pdf)Uchwała_Nr_16_303_15.pdf270 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_304_15.pdf)Uchwała_Nr_16_304_15.pdf566 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_305_15.pdf)Uchwała_Nr_16_305_15.pdf582 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_306_15.pdf)Uchwała_Nr_16_306_15.pdf784 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_307_15.pdf)Uchwała_Nr_16_307_15.pdf573 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_308_15.zip)Uchwała_Nr_16_308_15.zip799 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_309_15.pdf)Uchwała_Nr_16_309_15.pdf290 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_310_15.pdf)Uchwała_Nr_16_310_15.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_311_15.pdf)Uchwała_Nr_16_311_15.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_312_15.pdf)Uchwała_Nr_16_312_15.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_313_15.pdf)Uchwała_Nr_16_313_15.pdf783 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_314_15.pdf)Uchwała_Nr_16_314_15.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_315_15.pdf)Uchwała_Nr_16_315_15.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_316_15.pdf)Uchwała_Nr_16_316_15.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_317_15.zip)Uchwała_Nr_16_317_15.zip760 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_318_15.pdf)Uchwała_Nr_16_318_15.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_319_15.pdf)Uchwała_Nr_16_319_15.pdf1313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_320_15.pdf)Uchwała_Nr_16_320_15.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_321_15.pdf)Uchwała_Nr_16_321_15.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_322_15.pdf)Uchwała_Nr_16_322_15.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_323_15.zip)Uchwała_Nr_16_323_15.zip1583 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_324_15.pdf)Uchwała_Nr_16_324_15.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_325_15.pdf)Uchwała_Nr_16_325_15.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_326_15.pdf)Uchwała_Nr_16_326_15.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_327_15.zip)Uchwała_Nr_16_327_15.zip4084 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_328_15.pdf)Uchwała_Nr_16_328_15.pdf1496 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_329_15.pdf)Uchwała_Nr_16_329_15.pdf1725 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_330_15.pdf)Uchwała_Nr_16_330_15.pdf1201 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_331_15.pdf)Uchwała_Nr_16_331_15.pdf479 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_332_15.pdf)Uchwała_Nr_16_332_15.pdf491 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_333_15.pdf)Uchwała_Nr_16_333_15.pdf488 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_334_15.pdf)Uchwała_Nr_16_334_15.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_335_15.pdf)Uchwała_Nr_16_335_15.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_336_15.pdf)Uchwała_Nr_16_336_15.pdf1605 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_337_15.pdf)Uchwała_Nr_16_337_15.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_338_15.pdf)Uchwała_Nr_16_338_15.pdf777 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_339_15.pdf)Uchwała_Nr_16_339_15.pdf768 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_340_15.pdf)Uchwała_Nr_16_340_15.pdf794 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_341_15.pdf)Uchwała_Nr_16_341_15.pdf764 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_342_15.pdf)Uchwała_Nr_16_342_15.pdf789 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_343_15.pdf)Uchwała_Nr_16_343_15.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_344_15.pdf)Uchwała_Nr_16_344_15.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_345_15.pdf)Uchwała_Nr_16_345_15.pdf523 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_346_15.pdf)Uchwała_Nr_16_346_15.pdf491 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_347_15.pdf)Uchwała_Nr_16_347_15.pdf479 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_348_15.pdf)Uchwała_Nr_16_348_15.pdf484 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_349_15.pdf)Uchwała_Nr_16_349_15.pdf481 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_350_15.pdf)Uchwała_Nr_16_350_15.pdf487 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_351_15.pdf)Uchwała_Nr_16_351_15.pdf491 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_352_15.pdf)Uchwała_Nr_16_352_15.pdf780 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_353_15.pdf)Uchwała_Nr_16_353_15.pdf512 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_16_354_15.pdf)Uchwała_Nr_16_354_15.pdf521 kB