bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 25 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 10 lutego 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

25/452/15

10.02.2015 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

25/453/15

10.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

25/454/15

10.02.2015 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas
XXIX Pucharu Połonin Memoriału Andrzeja Kusia w narciarstwie wysokogórskim w Wetlinie.

25/455/15

10.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

25/456/15

10.02.2015 r.

wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

25/457/15

10.02.2015 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w  2015 roku.

25/458/15

10.02.2015 r.

ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

25/459/15

10.02.2015 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku.

25/460/15

10.02.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

25/461/15

10.02.2015 r.

zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ustalonych Zarządzeniem Nr 01/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

25/462/15

10.02.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

25/463/15

10.02.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

25/464/15

10.02.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

25/465/15

10.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

25/466/15

10.02.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

25/467/15

10.02.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na nabycie łóżek elektrycznych wielofunkcyjnych.

25/468/15

10.02.2015 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

25/469/15

10.02.2015 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

25/470/15

10.02.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

25/471/15

10.02.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

25/472/15

10.02.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

25/473/15

10.02.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

25/474/15

10.02.2015 r.

zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2015.

25/475/15

10.02.2015 r.

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2015.

25/476/15

10.02.2015 r.

przyjęcia Tabel wdrażania rekomendacji badań ewaluacyjnych.

25/477/15

10.02.2015 r.

podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku.

25/478/15

10.02.2015 r.

zaopiniowania wniosku Pana Karola Cudziło reprezentującego MAWILUX S.A. (Łady, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn), pełnomocnika Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącego „Budowy ośrodka radiokomunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 1867/193, 1867/210, 1867/211, 1867/224, 1867/135, 1867/136 na terenie PL Rzeszów - Jasionka”.

25/479/15

10.02.2015 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenia dofinansowania w projekcie kluczowym pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

25/480/15

10.02.2015 r.

zmiany umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn.”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło)” z dnia 12 listopada 2014 r. umieszczonego na Liście rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

25/481/15

10.02.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

25/482/15

10.02.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

25/483/15

10.02.2015 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminów związanych z realizacją  projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie” realizowanego przez Gminę Lubaczów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

25/484/15

10.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

25/485/15

10.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości  w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

25/486/15

10.02.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

25/487/15

10.02.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

25/488/15

10.02.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

25/489/15

10.02.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

25/490/15

10.02.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

25/491/15

10.02.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr RPPK.01.03.00-18-004/12, pn.: „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” złożonego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

25/492/15

10.02.2015 r.

określenia sposobu procedowania w ramach konkursu dla Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór luty 2013 oraz konkursu dla Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór sierpień 2013 w zakresie zmiany podstawy prawnej dotyczącej badania statusu mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy.

25/493/15

10.02.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

25/494/15

10.02.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015.

25/495/15

10.02.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przedłużenie umowy najmu.

25/496/15

10.02.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.