bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 28 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 lutego 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

28/499/15

17.02.2015 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych Nr 1456R al. Tadeusza Rejtana i Nr 1455R - ul Lwowskiej na terenie miasta Rzeszowa.

28/500/15

17.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

28/501/15

17.02.2015 r.

zmiany uchwały Nr 28/467/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i posługiwania się znakiem promocyjnym Województwa Podkarpackiego.

28/502/15

17.02.2015 r.

uchylająca Uchwałę Nr 21/406/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 43. Górskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej.

28/503/15

17.02.2015 r.

przyznania stypendium twórczego.

28/504/15

17.02.2015 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

28/505/15

17.02.2015 r.

podpisania porozumienia z Gminą Miastem Dębica i Powiatem Dębickim w sprawie zorganizowania w dniu 20 lutego i 1 marca 2015 roku przedsięwzięcia pn.: „Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

28/506/15

17.02.2015 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty z mistrzem” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku.

28/507/15

17.02.2015 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku.

28/508/15

17.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2015.

28/509/15

17.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

28/510/15

17.02.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 323/7709/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Podkarpackiego.

28/511/15

17.02.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

28/512/15

17.02.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2015 rok.

28/513/15

17.02.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2015 rok.

28/514/15

17.02.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2015 rok.

28/515/15

17.02.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2015 rok.

28/516/15

17.02.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

28/517/15

17.02.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego oraz ustanowienie zabezpieczenia kredytu poprzez przeniesienie praw własności.

28/518/15

17.02.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

28/519/15

17.02.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 133/3046/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 209/4892/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr 218/5166/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr 370/8821/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 lipca 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 387/9186/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego  z dnia 26 sierpnia 2014 r. zmienionej Uchwałą  Nr 412/9706/2014 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Procedury Oceny Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2012-2015 wraz z załącznikami, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie  monitorowania realizacji projektów w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ramach SPPW.

28/520/15

17.02.2015 r.

przyjęcia listy przedsięwzięć wybranych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.4 schemat A RPO WP.

28/521/15

17.02.2015 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do podejmowania wszelkich czynności związanych z pełnieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

28/522/15

17.02.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających z realizacji zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w roku 2015.

28/523/15

17.02.2015 r.

przyjęcia wyjaśnień Beneficjenta w zakresie nieosiągnięcia w pełni wskaźników rezultatu realizacji projektu: R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) i RR.100.0.2 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) dla mężczyzn oraz RR.8.2.1 Zmiana przychodów ze sprzedaży w projekcie nr RPPK.01.01.00-18-641/08 pn. „Klinika Ginekologiczno-Położnicza innowacyjną zmianą rozwojową firmy dr n. med. Grzegorz Raba Gabinet Ginekologiczno-Położniczy w Żurawicy” realizowanym w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

28/524/15

17.02.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

28/525/15

17.02.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

28/526/15

17.02.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

28/527/15

17.02.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

28/528/15

17.02.2015 r.

sprostowania błędów pisarskich w Uchwale nr 3/82/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2014 r.

28/529/15

17.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

28/530/15

17.02.2015 r.

przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego.

28/531/15

17.02.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

28/532/15

17.02.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

28/533/15

17.02.2015 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę Nr II/15/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

28/534/15

17.02.2015 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

28/535/15

17.02.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu części nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu.