bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 31 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lutego 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

31/561/15

25.02.2015 r.

przyjęcia Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.4 schemat A RPO WP.

31/562/15

25.02.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

31/563/15

25.02.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

31/564/15

25.02.2015 r.

zmiany uchwały Nr 350/8323/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 2.1 schemat A RPO WP.

31/565/15

25.02.2015 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

31/566/15

25.02.2015 r.

wyrażenia zgody na zmiany w zakresie rzeczowym i zmiany terminów realizacji oraz zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, nr RPPK.03.01.00-18-032/10, w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

31/567/15

25.02.2015 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie kosztów kwalifikowanych oraz dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” - nr RPPK.05.02.00-18-001/14, realizowanego przez Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

31/568/15

25.02.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

31/569/15

25.02.2015 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa km 74+119 - 76+297” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A - Drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.