bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 32 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 2 marca 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

32/570/15

02.03.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

32/571/15

02.03.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

32/572/15

02.03.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

32/573/15

02.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

32/574/15

02.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

32/575/15

02.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

32/576/15

02.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

32/577/15

02.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia/nieosiągnięcia w pełni przez Beneficjentów wskaźnika rezultatu realizacji projektu R.100 - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy, RR.100.0.1 - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy dla kobiet oraz RR.100.0.2 - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy dla konkursu ogłoszonego w roku 2008 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

32/578/15

02.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia przez Beneficjentów wskaźników rezultatu realizacji projektu RR.8.2.1 – Zmiana przychodów ze sprzedaży i RR.8.2.2 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na export dla konkursu ogłoszonego w roku 2008 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

32/579/15

02.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia przez Beneficjentów wskaźnika rezultatu realizacji projektu RR.8.2.3 - Zmiana zdolności produkcyjnych, dla konkursu ogłoszonego w roku 2008 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

32/580/15

02.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia przez Beneficjentów wskaźnika rezultatu realizacji projektu R.6.1.1 - Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku węgla, siarki, tlenku azotu, pyłów dwutlenku siarki, i/lub  R.6.1.2 - Zmiana ilości wytwarzanych odpadów, i/lub R.6.1.3 - Zmiana ilości zużycia wody, i/lub R.7.4.2 - Zmiana energochłonności, i/lub R.7.4.3 - Zmiana materiałochłonności, dla konkursu ogłoszonego w roku 2008 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

32/581/15

02.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia przez Beneficjentów wskaźnika rezultatu realizacji projektu RR.8.2.7 - Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej  i/lub RR.8.2.8 - Liczba turystów korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla konkursu ogłoszonego w roku 2008 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

32/582/15

02.03.2015 r.

przyjęcia wyjaśnień Beneficjenta w zakresie braku utrzymania przez Beneficjenta w okresie trwałości wskaźnika rezultatu realizacji projektu:  RR.8.2.20  Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek zagraniczny w projekcie nr RPPK.01.01.00-18-439/09 pn. „Wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji wielkośrednicowych elementów stalowych rurociągów technologicznych w firmie Inżynieria Rzeszów” dla konkursu ogłoszonego w roku 2009 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.