bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 36 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 marca 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie 

36/754/15

24.03.2015 r.

przyjęcia Regulaminu udziału w Akademii Samorządowej.

36/755/15

24.03.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” nr RPPK.03.01.00-18-033/10 w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

36/756/15

24.03.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Wodociąg Gmina Dębica – Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/757/15

24.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. – Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/758/15

24.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 220/4180/09 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/759/15

24.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/760/15

24.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/761/15

24.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/762/15

24.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/763/15

24.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/764/15

24.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/765/15

24.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 409/9644/14 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/766/15

24.03.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 141/3240/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji aplikacyjnej dla projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

36/767/15

24.03.2015 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2014 rok.

36/768/15

24.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

36/769/15

24.03.2015 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinka drogi powiatowej Nr 2307R Stuposiany - Tarnawa kategorii drogi powiatowej i wyłączeniu go z użytkowania.

36/770/15

24.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

36/771/15

24.03.2015 r.

powołania Zespołu negocjacyjnego do określenia warunków realizacji kolejowych przewozów pasażerskich na liniach nr 108 Jasło – Zagórz i 106 Rzeszów – Jasło.

36/772/15

24.03.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

36/773/15

24.03.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

36/774/15

24.03.2015 r.

podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Miasta i Województwa pn. Reklama wizualna i słowna Miasta Rzeszowa oraz Województwa Podkarpackiego w związku z organizacją Skandia Maraton LangTeam oraz Tauron Lang Team Race.

36/775/15

24.03.2015 r.

zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Rocha w Rzeszowie na rewitalizację budynku dawnego spichlerza w zespole dworsko – parkowym w Rzeszowie Słocinie.

36/776/15

24.03.2015 r.

zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Klasztorowi Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Przemyślu na konserwację Wielkiego Ołtarza w kościele klasztornym Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Przemyślu.

36/777/15

24.03.2015 r.

zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Przeworsk na prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Przeworsku.

36/778/15

24.03.2015 r.

zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich na konserwację polichromii stropu w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich.

36/779/15

24.03.2015 r.

powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.

36/780/15

24.03.2015 r.

przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2014.

36/781/15

24.03.2015 r.

wyrażenia zgody na utworzenie przez dyrektora Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie stanowiska drugiego wicedyrektora.

36/782/15

24.03.2015 r.

rozwiązania porozumienia z Uniwersytetem Rzeszowskim o opiece naukowo-dydaktycznej.

36/783/15

24.03.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015”.

36/784/15

24.03.2015 r.

wystąpienia do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzgodnienia zmian do regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

36/785/15

24.03.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

36/786/15

24.03.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

36/787/15

24.03.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

36/788/15

24.03.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

36/789/15

24.03.2015 r.

wyrażenia zgody Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie na nieodpłatne nabycie części zabudowanej nieruchomości położonej w Krośnie.

36/790/15

24.03.2015 r.

wyrażenia zgody Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego na zawarcie umowy najmu pomieszczenia w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

36/791/15

24.03.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

36/792/15

24.03.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

36/793/15

24.03.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

36/794/15

24.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Borowa.

36/795/15

24.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015”.