bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 41 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 kwietnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

41/854/15

07.04.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

41/855/15

07.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

41/856/15

07.04.2015 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas II Międzynarodowego Festiwalu pn. „Muzyka na Pograniczu Sanok 2015, 19-21 kwietnia 2015”.

41/857/15

07.04.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

41/858/15

07.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podkarpackiego przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

41/859/15

07.04.2015 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

41/860/15

07.04.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2015 rok.

41/861/15

07.04.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007–2013 na 2015 rok.

41/862/15

07.04.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2015 rok.

41/863/15

07.04.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 obejmującego okres od 1 I 2015 r. do 31 VI 2015 r.

41/864/15

07.04.2015 r.

wykonania zadania polegającego na promocji Województwa Podkarpackiego podczas IV Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia” w Warszawie.

41/865/15

07.04.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo–finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

41/866/15

07.04.2015 r.

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2014 r.

41/867/15

07.04.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2014 r.

41/868/15

07.04.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2015 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

41/869/15

07.04.2015 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

41/870/15

07.04.2015 r.

przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

41/871/15

07.04.2015 r.

finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/118/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r.

41/872/15

07.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 21/427/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach, Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 w 2015 roku.

41/873/15

07.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/72/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie na 2015 rok.

41/874/15

07.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9933/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2015 rok.

41/875/15

07.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9928/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie dofinansowania kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie działającego przy ul. Powstańców Śląskich 16 i ul. Bohaterów Westerplatte 2a oraz zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie od 1.10.2015 do 31.12.2015 r.

41/876/15

07.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9932/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2015 rok.

41/877/15

07.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9930/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2015 rok.

41/878/15

07.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9931/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2015 rok.

41/879/15

07.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9934/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2015 rok.

41/880/15

07.04.2015 r.

przyjęcia planu działania na rok 2015 Oddziału Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

41/881/15

07.04.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na sprzedaż aparatury i sprzętu medycznego oraz gospodarczego.

41/882/15

07.04.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zbycie aparatu rtg.

41/883/15

07.04.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

41/884/15

07.04.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

41/885/15

07.04.2015 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

41/886/15

07.04.2015 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

41/887/15

07.04.2015 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

41/888/15

07.04.2015 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

41/889/15

07.04.2015 r.

przyjęcia Programu strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

41/890/15

07.04.2015 r.

przyjęcia Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

41/891/15

07.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

41/892/15

07.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej,  trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

41/893/15

07.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę nr XIX/317/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

41/894/15

07.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

41/895/15

07.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

41/896/15

07.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

41/897/15

07.04.2015 r.

przyjęcia projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

41/898/15

07.04.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 16/330/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia procedury wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

41/899/15

07.04.2015 r.

zamiaru odwołania dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.

41/900/15

07.04.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku na rzecz Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku.

41/901/15

07.04.2015 r.

niewyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy oraz jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/IV.58/249/11/U/168/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

41/902/15

07.04.2015 r.

wystąpienie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

41/903/15

07.04.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów związanych z realizacją projektu kluczowego pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

41/904/15

07.04.2015 r.

decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

41/905/15

07.04.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

41/906/15

07.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

41/907/15

07.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

41/908/15

07.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

41/909/15

07.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

41/910/15

07.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

41/911/15

07.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

41/912/15

07.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

41/913/15

07.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Badania nad wykorzystaniem promieniowania słonecznego do chłodzenia pomieszczeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

41/914/15

07.04.2015 r.

zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2015 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_854_15.pdf)Uchwała_Nr_41_854_15.pdf675 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_855_15.pdf)Uchwała_Nr_41_855_15.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_856_15.pdf)Uchwała_Nr_41_856_15.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_857_15.zip)Uchwała_Nr_41_857_15.zip1169 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_858_15.pdf)Uchwała_Nr_41_858_15.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_859_15.zip)Uchwała_Nr_41_859_15.zip1355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_860_15.pdf)Uchwała_Nr_41_860_15.pdf521 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_861_15.pdf)Uchwała_Nr_41_861_15.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_862_15.pdf)Uchwała_Nr_41_862_15.pdf498 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_863_15.pdf)Uchwała_Nr_41_863_15.pdf513 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_864_15.pdf)Uchwała_Nr_41_864_15.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_865_15.pdf)Uchwała_Nr_41_865_15.pdf1033 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_866_15.zip)Uchwała_Nr_41_866_15.zip1754 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_867_15.zip)Uchwała_Nr_41_867_15.zip8706 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_868_15.zip)Uchwała_Nr_41_868_15.zip3266 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_869_15.pdf)Uchwała_Nr_41_869_15.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_870_15.zip)Uchwała_Nr_41_870_15.zip9931 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_871_15.pdf)Uchwała_Nr_41_871_15.pdf1489 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_872_15.pdf)Uchwała_Nr_41_872_15.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_873_15.pdf)Uchwała_Nr_41_873_15.pdf988 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_874_15.pdf)Uchwała_Nr_41_874_15.pdf993 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_875_15.pdf)Uchwała_Nr_41_875_15.pdf1131 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_876_15.pdf)Uchwała_Nr_41_876_15.pdf1019 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_877_15.pdf)Uchwała_Nr_41_877_15.pdf997 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_878_15.pdf)Uchwała_Nr_41_878_15.pdf1013 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_879_15.pdf)Uchwała_Nr_41_879_15.pdf1013 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_880_15.zip)Uchwała_Nr_41_880_15.zip840 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_881_15.pdf)Uchwała_Nr_41_881_15.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_882_15.pdf)Uchwała_Nr_41_882_15.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_883_15.pdf)Uchwała_Nr_41_883_15.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_884_15.pdf)Uchwała_Nr_41_884_15.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_885_15.pdf)Uchwała_Nr_41_885_15.pdf1944 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_886_15.pdf)Uchwała_Nr_41_886_15.pdf1429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_887_15.pdf)Uchwała_Nr_41_887_15.pdf1560 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_887_15.pdf)Uchwała_Nr_41_887_15.pdf1560 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_888_15.pdf)Uchwała_Nr_41_888_15.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_889_15.zip)Uchwała_Nr_41_889_15.zip8788 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_890_15.zip)Uchwała_Nr_41_890_15.zip7560 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_891_15.pdf)Uchwała_Nr_41_891_15.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_892_15.pdf)Uchwała_Nr_41_892_15.pdf868 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_893_15.pdf)Uchwała_Nr_41_893_15.pdf870 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_894_15.pdf)Uchwała_Nr_41_894_15.pdf563 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_895_15.pdf)Uchwała_Nr_41_895_15.pdf1843 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_896_15.pdf)Uchwała_Nr_41_896_15.pdf919 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_898_15.pdf)Uchwała_Nr_41_898_15.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_899_15.pdf)Uchwała_Nr_41_899_15.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_900_15.pdf)Uchwała_Nr_41_900_15.pdf2288 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_901_15.pdf)Uchwała_Nr_41_901_15.pdf599 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_902_15.pdf)Uchwała_Nr_41_902_15.pdf2916 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_903_15.pdf)Uchwała_Nr_41_903_15.pdf1049 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_904_15.zip)Uchwała_Nr_41_904_15.zip8148 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_905_15.pdf)Uchwała_Nr_41_905_15.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_906_15.pdf)Uchwała_Nr_41_906_15.pdf831 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_907_15.pdf)Uchwała_Nr_41_907_15.pdf813 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_908_15.pdf)Uchwała_Nr_41_908_15.pdf799 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_909_15.pdf)Uchwała_Nr_41_909_15.pdf788 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_910_15.pdf)Uchwała_Nr_41_910_15.pdf876 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_911_15.pdf)Uchwała_Nr_41_911_15.pdf815 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_912_15.pdf)Uchwała_Nr_41_912_15.pdf810 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_913_15.pdf)Uchwała_Nr_41_913_15.pdf727 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_41_914_15.pdf)Uchwała_Nr_41_914_15.pdf1389 kB