bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 43 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

43/916/15

14.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii.

43/917/15

14.04.2015 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/IV.26/217/11/U/155/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

43/918/15

14.04.2015 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/III.24/122/10/U/81/11 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

43/919/15

14.04.2015 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/IV.73/264/11/U/153/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

43/920/15

14.04.2015 r.

niewyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy oraz jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/IV.68/259/11/U/177/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

43/921/15

14.04.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku na nieodpłatne przekazanie księgozbioru z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku na rzecz Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

43/922/15

14.04.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku na nieodpłatne przekazanie księgozbioru z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku na rzecz Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku.

43/923/15

14.04.2015 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

43/924/15

14.04.2015 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

43/925/15

14.04.2015 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

43/926/15

14.04.2015 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

43/927/15

14.04.2015 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

43/928/15

14.04.2015 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

43/929/15

14.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

43/930/15

14.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

43/931/15

14.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

43/932/15

14.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

43/933/15

14.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

43/934/15

14.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

43/935/15

14.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

43/936/15

14.04.2015 r.

wyrażenia zgody na wykonanie przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie robót budowlanych na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 67 i nr 68 położone w obr. 207 Rzeszów – Śródmieście.

43/937/15

14.04.2015 r.

nabycia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej.

43/938/15

14.04.2015 r.

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej zmiany Uchwały Nr V/88/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.

43/939/15

14.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

43/940/15

14.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

43/941/15

14.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

43/942/15

14.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

43/943/15

14.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

43/944/15

14.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

43/945/15

14.04.2015 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

43/946/15

14.04.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na nieodpłatne zbycie ambulansu.

43/947/15

14.04.2015 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

43/948/15

14.04.2015 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

43/949/15

14.04.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

43/950/15

14.04.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacyjnej z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

43/951/15

14.04.2015 r.

powierzenia Panu Adamowi Pęziołowi – Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie funkcji Pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego.

43/952/15

14.04.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/953/15

14.04.2015 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/954/15

14.04.2015 r.

uchylenia uchwały Nr 403/9556/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 października 2014 r.

43/955/15

14.04.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 16/322/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

43/956/15

14.04.2015 r.

zmiany składu osobowego i Regulaminu Podkarpackiej Rady Innowacyjności.

43/957/15

14.04.2015 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

43/958/15

14.04.2015 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/959/15

14.04.2015 r.

zmian w indywidualnym projekcie kluczowym pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/960/15

14.04.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/961/15

14.04.2015 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego w projekcie pn. „Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową” realizowanego przez Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.

43/962/15

14.04.2015 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania w projekcie pn. „Poprawa konkurencyjności Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” poprzez budowę świateł podejścia, przebudowę drogi startowej oraz budowę drogi północnej” realizowanym przez Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.

43/963/15

14.04.2015 r.

rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/964/15

14.04.2015 r.

rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/965/15

14.04.2015 r.

rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/966/15

14.04.2015 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło)” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/967/15

14.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/968/15

14.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 327/6907/10 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/969/15

14.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/970/15

14.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/971/15

14.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/972/15

14.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/973/15

14.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 21/442/15 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

43/974/15

14.04.2015 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

43/975/15

14.04.2015 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2015 roku.

43/976/15

14.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020.

43/977/15

14.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.).

43/978/15

14.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/88/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.

43/979/15

14.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

43/980/15

14.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu HORYZONT 2020.

43/981/15

14.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

43/982/15

14.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

43/983/15

14.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025.

43/984/15

14.04.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

43/985/15

14.04.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

43/986/15

14.04.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_916_15.pdf)Uchwała_Nr_43_916_15.pdf954 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_917_15.pdf)Uchwała_Nr_43_917_15.pdf546 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_918_15.pdf)Uchwała_Nr_43_918_15.pdf558 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_919_15.pdf)Uchwała_Nr_43_919_15.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_920_15.pdf)Uchwała_Nr_43_920_15.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_921_15.pdf)Uchwała_Nr_43_921_15.pdf942 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_922_15.pdf)Uchwała_Nr_43_922_15.pdf1132 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_923_15.pdf)Uchwała_Nr_43_923_15.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_924_15.pdf)Uchwała_Nr_43_924_15.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_925_15.pdf)Uchwała_Nr_43_925_15.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_926_15.pdf)Uchwała_Nr_43_926_15.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_927_15.pdf)Uchwała_Nr_43_927_15.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_928_15.pdf)Uchwała_Nr_43_928_15.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_929_15.pdf)Uchwała_Nr_43_929_15.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_930_15.pdf)Uchwała_Nr_43_930_15.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_931_15.pdf)Uchwała_Nr_43_931_15.pdf455 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_932_15.pdf)Uchwała_Nr_43_932_15.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_933_15.pdf)Uchwała_Nr_43_933_15.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_934_15.pdf)Uchwała_Nr_43_934_15.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_935_15.pdf)Uchwała_Nr_43_935_15.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_936_15.pdf)Uchwała_Nr_43_936_15.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_937_15.zip)Uchwała_Nr_43_937_15.zip474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_938_15.pdf)Uchwała_Nr_43_938_15.pdf1212 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_939_15.pdf)Uchwała_Nr_43_939_15.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_940_15.pdf)Uchwała_Nr_43_940_15.pdf1901 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_941_15.pdf)Uchwała_Nr_43_941_15.pdf456 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_942_15.pdf)Uchwała_Nr_43_942_15.pdf456 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_943_15.pdf)Uchwała_Nr_43_943_15.pdf456 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_944_15.pdf)Uchwała_Nr_43_944_15.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_945_15.pdf)Uchwała_Nr_43_945_15.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_946_15.pdf)Uchwała_Nr_43_946_15.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_947_15.pdf)Uchwała_Nr_43_947_15.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_948_15.pdf)Uchwała_Nr_43_948_15.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_949_15.pdf)Uchwała_Nr_43_949_15.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_950_15.pdf)Uchwała_Nr_43_950_15.pdf1268 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_951_15.pdf)Uchwała_Nr_43_951_15.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_952_15.pdf)Uchwała_Nr_43_952_15.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_953_15.zip)Uchwała_Nr_43_953_15.zip4386 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_954_15.pdf)Uchwała_Nr_43_954_15.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_955_15.pdf)Uchwała_Nr_43_955_15.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_956_15.pdf)Uchwała_Nr_43_956_15.pdf2063 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_957_15.pdf)Uchwała_Nr_43_957_15.pdf953 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_958_15.pdf)Uchwała_Nr_43_958_15.pdf816 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_959_15.pdf)Uchwała_Nr_43_959_15.pdf2816 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_960_15.pdf)Uchwała_Nr_43_960_15.pdf811 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_961_15.pdf)Uchwała_Nr_43_961_15.pdf2919 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_962_15.pdf)Uchwała_Nr_43_962_15.pdf869 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_963_15.pdf)Uchwała_Nr_43_963_15.pdf946 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_964_15.pdf)Uchwała_Nr_43_964_15.pdf1272 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_965_15.pdf)Uchwała_Nr_43_965_15.pdf1228 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_966_15.pdf)Uchwała_Nr_43_966_15.pdf1645 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_967_15.pdf)Uchwała_Nr_43_967_15.pdf868 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_968_15.zip)Uchwała_Nr_43_968_15.zip4215 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_969_15.pdf)Uchwała_Nr_43_969_15.pdf794 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_970_15.pdf)Uchwała_Nr_43_970_15.pdf794 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_971_15.pdf)Uchwała_Nr_43_971_15.pdf803 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_972_15.pdf)Uchwała_Nr_43_972_15.pdf784 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_973_15.pdf)Uchwała_Nr_43_973_15.pdf825 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_974_15.pdf)Uchwała_Nr_43_974_15.pdf1396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_975_15.pdf)Uchwała_Nr_43_975_15.pdf837 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_976_15.pdf)Uchwała_Nr_43_976_15.pdf1282 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_977_15.zip)Uchwała_Nr_43_977_15.zip1307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_978_15.pdf)Uchwała_Nr_43_978_15.pdf1205 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_979_15.pdf)Uchwała_Nr_43_979_15.pdf1495 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_980_15.pdf)Uchwała_Nr_43_980_15.pdf574 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_981_15.pdf)Uchwała_Nr_43_981_15.pdf836 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_982_15.pdf)Uchwała_Nr_43_982_15.pdf3957 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_983_15.zip)Uchwała_Nr_43_983_15.zip7014 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_984_15.pdf)Uchwała_Nr_43_984_15.pdf1689 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_985_15.pdf)Uchwała_Nr_43_985_15.pdf490 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_43_986_15.pdf)Uchwała_Nr_43_986_15.pdf399 kB