bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 49 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 28 kwietnia 2015 r.

 Numer uchwały

Data posiedzenia 

Przedmiot uchwały - w sprawie 

49/1055/15

28.04.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

49/1056/15

28.04.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

49/1057/15

28.04.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

49/1058/15

28.04.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

49/1059/15

28.04.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

49/1060/15

28.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

49/1061/15

28.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

49/1062/15

28.04.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

49/1063/15

28.04.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

49/1064/15

28.04.2015 r.

zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Rzeszowskiego o przekazaniu odcinka drogi powiatowej Nr 1366R który zostanie wybudowany w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokoła Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875  Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski”.

49/1065/15

28.04.2015 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu zmian w regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

49/1066/15

28.04.2015 r.

przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego.

49/1067/15

28.04.2015 r.

unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie i ponownego jego przeprowadzenia.

49/1068/15

28.04.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

49/1069/15

28.04.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Jasionce gmina Trzebownisko, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.

49/1070/15

28.04.2015 r.

podziału budynku położonego w miejscowości Ustianowa Górna.

49/1071/15

28.04.2015 r.

zwiększenia wynajmowanej powierzchni w lokalu mieszkalnym w budynku nr 5D położonym w Zawadzie.

49/1072/15

28.04.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy  ul. Łukasińskiego.

49/1073/15

28.04.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

49/1074/15

28.04.2015 r.

zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Podkarpackim, dotyczącej przekazywania środków z budżetu państwa.

49/1075/15

28.04.2015 r.

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2015 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

49/1076/15

28.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

49/1077/15

28.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

49/1078/15

28.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

49/1079/15

28.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

49/1080/15

28.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

49/1081/15

28.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/72/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/873/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r.

49/1082/15

28.04.2015 r.

zmiany uchwały nr 45/1016/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

49/1083/15

28.04.2015 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2015 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

49/1084/15

28.04.2015 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

49/1085/15

28.04.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 16/330/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia procedury wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 201-2020.

49/1086/15

28.04.2015 r.

zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec.

49/1087/15

28.04.2015 r.

ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

49/1088/15

28.04.2015 r.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

49/1089/15

28.04.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

49/1090/15

28.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

49/1091/15

28.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

49/1092/15

28.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. (z późn.zm.) w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

49/1093/15

28.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

49/1094/15

28.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

49/1095/15

28.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

49/1096/15

28.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

49/1097/15

28.04.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

49/1098/15

28.04.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.